Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 8 & 'Άρθρο 9

Συνεχίζουμε σήμερα με το όγδοο και ένατο άρθρο του Ν. 2168/93, τα οποία αναφέρονται στις πολύ σημαντικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν θέματα κατοχής όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, αλλά και μεταφορά τους σε πλοία και αεροσκάφη.

Για ακόμα μια φορά θα σημειώσουμε ότι περά από τις διατάξεις που σας δημοσιεύουμε σας αναφέρουμε και τις τροποποιήσεις που αυτές έχουν υποστεί αλλά και ποιοι νόμοι και άρθρα τις τροποποίησαν.

'Άρθρο 8 : Κατοχή κυνηγετικών όπλων

1. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται, εντός 30 ημερών από την απόκτησή τους, να ζητήσουν τον εφοδιασμό τους, με άδεια κατοχής, η οποία χορηγείται από την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας τους.

2. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται:

α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των όπλων τους και να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

β. Να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα, αν δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια θήρας.

3. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Γεωργίας καθορίζονται:

α. Οι προδιαγραφές κυνηγετικών όπλων που κατασκευάζονται, κατέχονται ή μετασκευάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, για τη χρησιμοποίησή τους σε όλη τη διάρκεια του έτους από καλλιεργητές για την καταπολέμηση των χαρακτηριζόμενων ως επιβλαβών ζώων.

β. Ο αριθμός των κυνηγετικών όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε άτομο.

4. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.10 του παρόντος.

"5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή." (αντικ. από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2334/95, ΦΕΚ-184 Α').

'Άρθρο 9 : Όπλα σε πλοία και αεροσκάφη

1. Με άδεια των λιμενικών αρχών επιτρέπεται να φέρονται σε πλοία με ελληνική σημαία όπλα με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων, για την ασφάλεια του πληρώματος, των επιβατών και του πλοίου. Τα όπλα αυτά φυλάσσονται από τον πλοίαρχο, ο οποίος σε περίπτωση ανάγκης τα παραχωρεί με ευθύνη του σε μέλη του πληρώματος, που τα φέρουν για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας κατοχής, ο αριθμός και ο τύπος των όπλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Προκειμένου περί πλοίων με ξένη σημαία, που φέρουν οπλισμό για την προστασία των επιβαινόντων, οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να τα δηλώνουν στην τελωνειακή αρχή του πρώτου σημείου κατάπλου, η οποία ενημερώνει αμέσως την αρμόδια λιμενική αρχή και όπου αυτή δεν υπάρχει την αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο οπλισμός αυτός σφραγίζεται σε ειδικό ασφαλή χώρο (TRANSIT) του πλοίου και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να αποπλεύσει οπότε η τελωνειακή αρχή που αποσφραγίζει.

3.α. Εκτός από τα όπλα, που για λόγους ασφαλείας προβλέπονται στην παρ.1, επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής να φέρονται σε πλοία με ελληνική σημαία περιηγητικά ή επιβατηγά διεθνών πλόων, μέχρι 10 σκοπευτικά όπλα, με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων, για σκοποβολή. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, οι όροι διενεργείας της σκοποβολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

β. 'Οπλα σκοπευτικά, που φέρονται σε πλοία περιηγητικά ή επιβατηγά διεθνών πλόων με ξένη σημαία και δηλώνονται στην τελωνειακή αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου, δεν σφραγίζονται, αλλά παραμένουν εντός του πλοίου με ευθύνη του πλοιάρχου και η τελωνειακή αρχή του σημείου εξόδου ελέγχει, κατά τον απόπλου την ύπαρξη των δηλωθέντων όπλων.

4. Τα αναφερόμενα στις παρ.1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είδη οπλισμού δεν επιτρέπεται να φέρονται εκτός των πλοίων.

5. Πλοίαρχοι ή πλοιοκτήτες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία παροπλίζονται ή απολύεται το πλήρωμά τους, υποχρεούνται να παραδώσουν τα όπλα και πυρομαχικά των πλοίων αυτών αμέσως στην αρμόδια λιμενική αρχή, η οποία ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.10 του παρόντος.

6. Απαγορεύεται να φέρονται εντός των αεροσκαφών όπλα και πυρομαχικά για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων που οι αερομεταφορείς χρησιμοποιούν σε πτήσεις αυξημένου κινδύνου οπλισμένους συνοδούς. Στην περίπτωση αυτήν οι αλλοδαποί αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κατεχόμενα είδη οπλισμού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ οι ημεδαποί αερομεταφορείς δύνανται να κατέχουν είδη οπλισμού και να χρησιμοποιούν οπλισμένους συνοδούς, μετά από άδεια κατοχής και οπλοφορίας που χορηγείται από την αστυνομική αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα όπλα φέρονται αποκλειστικά από τους συνοδούς εντός του αεροσκάφους.

7. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 δραχμών.