Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 16 &'Άρθρο 17

'Άρθρο 16 : Κατάσχεση - Δήμευση

1. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του άρθρ.1 του παρόντος νόμου, που παράνομα εισάγονται, κατέχονται, κατασκευάζονται μετασκευάζονται, συναρμολογούνται, φέρονται, μεταφέρονται ή διαμετακομίζονται, ανευρίσκονται ή παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκείνα, που έχουν παραδοθεί ή έχουν εγκαταλειφθεί κατά το παρελθόν, για οποιονδήποτε λόγο, στις αστυνομικές αρχές, κατάσχονται.

2. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι προκειμένου για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα, του άρθρ.1 του παρόντος νόμου, που εισάγονται στα τελωνεία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου για τα ανωτέρω αντικείμενα που κατέχονται ή φέρονται παράνομα σε παραμεθόριες περιοχές ή απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες, δικαιούνται να προβαίνουν στην κατάσχεση των ειδών αυτών και στη σύλληψη των υπαιτίων, εκπληρούντες καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων υποχρεούνται σε άμεση παράδοση των συλληφθέντων ατόμων και των κατασχεθέντων όπλων και λοιπών αντικειμένων στην οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή.

3. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα που κατάσχονται, κατά τις παρ.1 και 2, δημεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.76 του Ποινικού Κώδικα, εξ αυτών δε εκποιούνται μόνο εκείνα των οποίων επιτρέπεται η εμπορία κατά τις διατάξεις του άρθρ.6 του παρόντος.

[Αρχή Τροποποίησης]

"Οι αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές, δασικές αρχές καθώς και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που κατάσχουν τα ανωτέρω όπλα και λοιπά αντικείμενα, δύνανται να ζητήσουν δια του προϊσταμένου τους Υπουργού, όσα από αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις ανάγκες τους ή τον εμπλουτισμό συλλογών, από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή επίτροπο, ο οποίος μετά την τελεσίδικη απόφαση δήμευσης παραγγέλλει την παράδοσή τους στην αιτούσα αρχή, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις." (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ "" ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.19 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.2873/00, ΦΕΚ 285 Α΄) [Τέλος Τροποποίησης]

4. Οι Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών δύνανται να μην αποστέλλουν στην αρμόδια εισαγγελία όπλα και λοιπά αναφερόμενα στο άρθρ.1 αντικείμενα, που απεστάλησαν σ'αυτές για εξέταση, όταν αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο εργαστηριακό ενδιαφέρον και είναι απολύτως απαραίτητα για συνεχείς συγκριτικές εξετάσεις ή απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση και είναι χρήσιμα για μελλοντικές εργαστηριακές εξετάσεις. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, μαζί με τις εκθέσεις και φωτογραφίες των προαναφερόμενων αντικειμένων.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσκόμιση των ανωτέρω πειστηρίων, τα οποία, όταν καταστεί τελεσίδικη η απόφαση δήμευσής τους, επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποστολής των ανωτέρω πειστηρίων στην αλλοδαπή προς εξέταση, στις περιπτώσεις που η αποστολή αυτή κρίνεται απόλυτα αναγκαία.

6. 'Οταν κατάσχονται είδη από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου και από τη φύλαξή τους στις υπηρεσίες που τα κατάσχουν, δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας, παραδίδονται προς φύλαξη στις πλησιέστερες αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

'Άρθρο 17 : Ειδικές ποινικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή, μεταφορά και χρήση:

α. 'Οπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς και των ιδίων των βλημάτων.

γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα βλήματα, ως και των βλημάτων αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύναται να απαγορεύεται για σοβαρούς λόγους ασφάλειας, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων και εκρηκτικών υλών και να τίθενται περιορισμοί στην κατασκευή ή διάθεση κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων πυροβόλων όπλων.

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 500.000 έως 10.000.000 δραχμών. "4. Οι παραβάτες των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ'εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, (η παρ.4 προστέθηκε από την παρ.6 άρθρ.4 Ν.2334/95, ΦΕΚ 184 Α')".