Orizontio720X90

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 31

'Άρθρο 31 : Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού

[Αρχή Τροποποίησης]

1. Στο ΄Ιδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός με την επωνυμία "Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας" για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους του. Μέτοχοι του Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό τους από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για πέντε (5) έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 3103/03, ΦΕΚ-23 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]

Επίσης στο λογαριασμό δύναται να εγγράφονται ως μέτοχοι και αστυνομικοί που κατά τη σύστασή του τελούσαν σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3181/03, ΦΕΚ-218 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

2. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν:

α. Μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μελών σε ποσοστό 0,5% επί του βασικού μισθού του Αστυνόμου Β'.

(Σημείωση : Με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 8064/16/2-ζ’/97, ΦΕΚ-613 Β’ ορίζεται ότι : «Η μηνιαία εισφορά του πολιτικού προσωπικού υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2168/93, καθορίζε­ται σε ποσοστό 0,2% επί του μηνιαίου βασικού μισθού του Αστυνόμου Β»).

β. Δωρεές, κληρονομίες ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού.

γ. 'Εσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις.

δ. Τόκοι καταθέσεων.

ε. 'Εσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.

3. Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως από το Λογαριασμό αυτό, είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι κατωτέρω:

α. Ο ίδιος ο μέτοχος.

β. Ο σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου.

γ. Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.

4. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους ανωτέρω προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομιών δυσχερειών που οφείλονται:

α. Σε θάνατο του μετόχου.

β. Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου.

γ. Σε βαρειά νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

δ. Σε θεομηνίες, σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.

5. Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000.000 δραχμές για περίπτωση θανάτου και τα 2.000.000 δραχμές για κάθε άλλη περίπτωση.

(Με την υπ’ αριθμ. 8064/5/25-ζ/03 (ΦΕΚ Β 204/24-2-03) απόφαση Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ότι :

«Άρθρο 1.

Αναπροσαρμόζουμε, το ύψος της χορηγούμενης εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 2168/1993 (Α΄147), όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις διατάξεις της 8064/5/3 από 17.12.1998 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄1271), ως ακολούθως:

α. Για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, από 1.1.2004 μέχρι του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (23.500) και από 1.7.2004 μέχρι του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (29.350).

β. Για λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών, ατυχημάτων και κάθε άλλη περίπτωση, από 1.1.2004 μέχρι του ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (14.680) και από 1.7.2004 μέχρι του ποσού των δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (17.620)»).

6. Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου δύναται να αυξομειώνονται αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως του Λογαριασμού με απόφση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή ισχύει από την πρώτη του επομένου της εκδόσεώς της έτους.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παροχή ή όχι οικονομικής ενισχύσεως το ύψος αυτής και την κατανομή της στα δικαιούμενα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα ανάγκη και την οικονομική κατάσταση του αιτούντος με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διευθύνσεως Οικονομικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

8. Τα θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού, τη διαδικασία εισπράξεως των πόρων, τη διαχείριση τη διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

9. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Για τη δημιουργία αποθεματικού επιβάλλεται εφάπαξ εισφορά ύψους 1.000 δρχ. σε έναν έκαστο των εν ενεργεία μετόχων.

Στην ίδια εισφορά υπόκεινται και οι μετά τη δημοσίευση του παρόντος εγγραφόμενοι μέτοχοι του Λογαριασμού.

Η κράτηση της εφάπαξ εισφοράς γίνεται τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την εγγραφή του νέου μετόχου.

Από τον ίδιο χρόνο αρχίζει και η κράτηση της μηνιαίας εισφοράς.

11. Η χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως αρχίζει μετά την παρέλευση ολοκλήρου του τρίτου μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.