Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2007

Η Κωπαΐδα και πάλι στο προσκήνιο!!!

Η Κωπαΐδα, όπως είναι φυσικό τέτοια εποχή τα τελευταία χρόνια, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Το βαρύ κλίμα όμως που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα εκπαιδευτικά που συνήθως γίνονταν αυτήν την εποχή στους κλασικούς αυτούς ορτυκότοπους, έχει σαν αποτέλεσμα οι περισσότερες πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κυνηγότοπο, να μας έρχονται ανεπίσημα, ενώ κάποιοι που τολμούν να αγγίξουν το θέμα αναφέρονται ως σε πολεμικό μέτωπο. Ακολουθώντας και εμείς λοιπόν την γραμμή τους, έχουμε να σας πληροφορήσουμε ότι:

Το ανεπίσημο πολεμικό ανακοινωθέν του Κωπαϊδικού μετώπου αναφέρει ότι πρόκειται (πάντα σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες) να επανακαθοριστεί μια νέα ζώνη εκπαίδευση στην εν λόγω περιοχή, στην οποία θα προστεθούν (σε αντίθεση με ότι σήμερα υπάρχει) και οι κατάλληλοι βιότοποι στους οποίους θα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε στο μοναδικό θήραμα που αυτή την εποχή δίνει μια σχετική δυνατότητα εκπαίδευσης στην κεντρική Ελλάδα, το ορτύκι.

Βεβαία η ιστορία έχει αποδείξει ότι το μέτρο των ζωνών εκπαίδευσης δεν έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν υπολογίσουμε και τον ούτως ή άλλως μεγάλο συνωστισμό κατά τους κλειστούς κυνηγετικά μήνες στην Κωπαΐδα, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Πέρα όμως απ’ όλα αυτά έρχονται τώρα να προστεθούν και διάφορα τοπικιστικά φαινόμενα, με προστριβές, συγκρούσεις και απειλές από κάποιους -ευτυχώς λίγους- ντόπιους «καλλιεργητές» που διογκώνουν ακόμα περισσότερο το ζήτημα Κωπαΐδα.

Βλέπετε το μέτρο την αυστηρότατης αστυνόμευσης από την ομοσπονδιακή θηροφυλακή τον αποδημητικών ορτυκιών τα τελευταία χρόνια, άνοιξε την όρεξη ορισμένων που θέλουν να έχουν δικό τους το μαντρί.

Βλέπετε η δράση δεν μπορεί να μην φέρει και την αντίδραση!!!

Διομήδης Τσομώκος

editor@kinigotopos.gr

Νόμος περί Όπλων & Πυρομαχικών 'Άρθρο 32 -'Άρθρο 33

Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού

'Άρθρο 32 :

Κατά την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Υπηρεσία της Αγροφυλακής ποσοστό 12% του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού κατατασσομένων λαμβάνεται από τα τέκνα των εν ενεργεία, συντάξει ή θανόντων αστυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Αγροφυλακής αντίστοιχα κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιτυχόντων.

'Άρθρο 33 :

1. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού τεχνικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλέπονται από το άρθρ.3 εδαφ.στ'-ια' του Ν.Δ.3365/55 (ΦΕΚ 257 Α') και το άρθρ.5 παρ.2 του Π.Δ.127/90 (ΦΕΚ 51 Α'), και του αστυνομικού προσωπικού μουσικής, που προβλέπονται από το άρθρ.23 παρ.4 του Ν.1481/84 (ΦΕΚ 152 Α') καταργούνται και αυξάνονται προσωπικού γενικών καθηκόντων, στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό που κατέχει τις καταργούμενες θέσεις με διαπιστωτική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατά βαθμούς αύξηση των θέσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων είναι ίση με τον αριθμό των εντασσομένων σε κάθε βαθμό.

2. Η ένταξη των τεχνικών γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α' Τάξεως, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από τη Σχολή αυτήν, και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους ομοιοβάθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.

β. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α' Τάξεως, που δεν προέρχονται από τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ τους σειρά καθορίζονται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.

γ. Οι Τεχνίτες Β' Τάξεως εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδα των Αρχιφυλάκων, μετά τους Τεχνίτες Α' Τάξεως, προαγόμενοι αυτοδίκαια στο βαθμό του Αρχιφύλακα. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό του Τεχνίτη Β' Τάξεως. Οι ως άνω εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική σχολή.

δ. Οι τεχνίτες Γ' Τάξεως εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία Σχολή.

3. Η ένταξη των μουσικών γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών της παρ.2 του άρθρ.23 του Ν.1481/84 με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. 'Οσοι απ'αυτούς δεν έχουν αποφοιτήσει από παραγωγική σχολή δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα.

β. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που είναι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιφυλάκων εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από τη σχολή αυτήν και διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τους ομοιόβαθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.

γ. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που δεν προέρχονται από τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω εντασσόμενο δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική σχολή. Εξ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.

δ. Οι Αστυφύλακες εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία Σχολή. Αν δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Αστυφυλάκων, η ένταξή τους γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάταξής τους.

4. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες που θα ενταχθούν στο προσωπικό γενικών καθηκόντων με βάση τις διατάξεις των παρ.2 εδαφ.β' και 3 εδάφ.γ' του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι απόφοιτοι Λυκείου και επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Αρχιφυλάκων, εισάγονται στη Σχολή αυτήν άνευ εξετάσεων κατά τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους, καθ'υπέρβαση του καθοριζομένου κάθε φορά εισακτέων και ανεξαρτήτως ορίζου ηλικίας Οι αποφοιτώντες ευδόκιμα από την ανωτέρω Σχολή θεωρούνται ότι απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα παραγωγική σχολής από την ημερομηνία που απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα ειδικών καθηκόντων.

(Σημείωση : Με το άρθρο 21 του Ν. 3103/03, ΦΕΚ-23 Α’ ορίζεται ότι : «Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και το αστυνομικό προσωπικό μουσικής και εντάχθηκαν στην κατηγορία των γενικών καθηκόντων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄), προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή Τεχνίτη Α΄ Τάξεως, εφόσον συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων και εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων.

Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα θεωρείται για το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό και ο χρόνος παραμονής μέχρι τρία (3) έτη στον προηγούμενο βαθμό του Τεχνίτη Β΄ Τάξεως. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Η προαγωγή, για όσους από το ανωτέρω αστυνομικό προσωπικό πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις, λογίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου»).

Το Κυνήγι και η Ιδιοκτησία στη Γερμανία.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από το απεχθές περιστατικό του Αγρινίου, το οποίο συγκλόνισε όχι μόνο την κυνηγετική οικογένεια, αλλά και όλο τον κόσμο. Το περιστατικό αυτό πέρα των διαφορών ιδιαιτεροτήτων του, ανέδειξε ένα υπόγειο και χρόνιο σε πολλές περιοχές πρόβλήμα.

Το περιστατικό αυτό απ’ ότι ίσως θα θυμάστε, είχε να κάνει με θέματα

«καταπάτησης» (κατά τους δράστες) ιδιοκτησίας και πραγματικά εξέπληξε η αιτίαση αυτή των δραστών, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Με αυτό ως αφορμή, ζήτησα από τον φίλο της σελίδας μας Γιώργο Καραμήτρο, να μου περιγράψει πως έχει το θέμα αυτό, δηλαδή (Κυνήγι και η Ιδιοκτησία) στην Γερμανία.

Διαβάστε λοιπόν το άρθρο του φίλου μας του Γιώργου και όσο και αν διαφέρει η κουλτούρα των δυο λαών, βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.

Το Κυνήγι και η Ιδιοκτησία στη Γερμανία.

Στη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ο Κυνηγητικός Νόμος είναι αδιαχώριστος με την Εδαφική Ιδιοκτησία.

Το δικαίωμα της χρήσης των ζωών που ελευθέρα κινούνται σε ιδιοκτήτη περιοχή είναι συγκριτικά το ίδιο με το δικαίωμα της χρήσης των δέντρων από έναν ιδιοκτήτη

δάσους, εφόσον είναι κάποιος κυνηγός και έχει τον ιδιόκτητο κυνηγητικό τομέα ή είναι σε κάποιον συνεταιρικό κυνηγητικό τομέα.

Στην Γερμανία όλα τα άγρια ζώα φέροντα οπλές, κυνηγιούνται βάση ελεγχόμενων κρατικών κυνηγετικών προγραμμάτων, εκτός του αγριόχοιρου ο οποίος εξαιρείται από τα προγράμματα αυτά.

Το Reviersystem

Σύστημα κυνηγητικών τομέων

Ολόκληρη η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι χωρισμένη σε κυνηγητικούς τομείς. Μόνο μέσα σε αυτούς τους τομείς επιτρέπεται το κυνήγι (σε αντίθεση με το σύστημα με τις άδειες που ισχύει σε αλλά κράτη όπου οι κυνηγοί ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει το έδαφος κυνηγούν ελευθέρα σε αυτό).

Στον Κυνηγητικό Νόμο ξεχωρίζουμε τους Ιδιωτικούς κυνηγητικούς τομείς με επιφάνεια τουλάχιστον 75 Ηektar ( Ηektarekto=από το Ελληνικό εκατό δηλαδή 100x100=10.000 τετραγωνικά μέτρα) και τους Συνεταιρικούς Κυνηγητικούς Τομείς με ελάχιστη επιφάνεια 150 Hektar.

Στα Όρη η ελάχιστη επιφάνεια των κυν. τομέων είναι 300 Hektar. Οι κάτοχοι του εδάφους, συνήθως αγρότες, αποτελούν τον κυνηγητικό συνεταιρισμό που κατά κανόνα ενοικιάζει τον Συνεταιρικό Κυνηγητικό Τομέα και εισπράττουν το Κυνηγητικό νοίκι (Jagdpacht).

Και οι Ιδιωτικοί Κυνηγητικοί Τομείς μπορούν να ενοικιαστούν, από την ενοικίαση των Κυνηγητικών Τομέων οι ιδιοκτήτες συνήθως αγρότες εισπράττουν π.χ. στο κρατίδιο της Βαυαρίας 31 εκατομμύρια Ευρώ το χρόνο.

Με το σύστημα των Κυνηγητικών Τομέων δίνεται το δικαίωμα της κυνηγητικής εξάσκησης σε ένα άτομο η μια ομάδα ατόμων. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ κυνηγών για την ίδια κυνηγητική επιφάνεια. Εξασφαλίζεται έτσι η κυνηγητική δραστηριότητα με συνέπεια και ατομική υπευθυνότητα των ιδιοκτητών του κυνηγητικού τομέα και των κυνηγών για τον δικό τους κυνηγητικό τομέα.

Ο ομοσπονδιακός Κυνηγητικός Νόμος εμπεριέχει εκτός του δικαιώματος για κυνήγι και την υποχρέωση για φροντίδα (Hege) των άγριων ζωών, αλλά και του δάσους και του εδάφους στο οποίο ζουν. Είναι υποχρεωμένοι τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι κυνηγοί, να διατηρήσουν τα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής έτσι ώστε να υπάρχουν υγιή και πολυπληθή είδη άγριων ζωών.

Φλυαρόπαπια

(Anas strepera)

Βασίλειο: Animalia

Συνομοταξία: Chordata

Υποσυνομοταξία: Aves

Κλάση: Vertebrata

Τάξη: Anseriformes Οικογένεια: Anatidae

Γένος: Anas

Είδος: A. strepera

Με την παρουσίαση της Φλυαρόπαπιας κλείνουμε σήμερα την παρουσίαση των βασικότερων θηραμάτων τα οποία συνήθως περιλαμβάνει η ρυθμιστική διάταξη περί θήρας και των οποίων επιτρέπετε το κυνήγι στην χώρα μας. Όπως και πάλι έχουμε γράψει η γνώση του θηράματος βοηθά στο κυνήγι του, αλλά και στην προστασία των τόσο ευαίσθητων θηραματικών ισορροπιών.

Η Φλυαρόπαπια είναι ένα ακόμα είδος από τα καταδυτικές αγριόπαπιες αρκετά διαδεδομένο στην Ευρώπη αλλά και σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας. Στην χώρα μας απαντάται με μια σειρά από τοπικές ονομασίες με πιο γνωστές αυτές όπως γαλάνι ή την περισσότερο γνωστή καπακλής.

Γεωγραφική εξάπλωση

Οι Φλυαρόπαπια είναι κατά κύριο λόγω μεταναστευτικό είδος με μια αρκετά μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκονται κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο, Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αμερική, ενώ τον χειμώνα μεταναστεύουν στο νότιο ημισφαίριο, Αφρική, νότια Αμερική κλπ.

Βασικότεροι μεταναστευτικοί σταθμοί των Φλυαρόπαπιων στην Ευρώπη, με συγκέντρωση πολύ μεγάλων και εντυπωσιακών αριθμών είναι, ο Ροδανός (Camargue) ποταμός στη Γαλλία και το Coto Doρana στην Ισπανία.

Περιγραφή

Η Φλυαρόπαπια είναι μια μεσαίου μεγέθους αγριόπαπία, το μήκος της κυμαίνεται από 46 έως 57 εκατ., η έκταση των φτερών της από 78 - 90 εκατ. και έχει βάρος από 500 έως 1250 γραμμάρια.

Και σε αυτό το είδος όπως στα περισσότερα των αγριόπαπίων υπάρχει σεξουαλικός διμορφισμός, δηλαδή μορφολογικές διαφορές μεταξύ αρσενικού και θηλυκού.

Το αρσενικό έχει έναν σχετικά ασυνήθιστο για αρσενική αγριόπαπια μονότονο γκρίζος-καφετί χρωματισμό στο φτέρωμά του, που διακόπτεται μόνο από τα ολόμαυρα οπίσθια του και ένα λευκό μπάλωμα που δημιουργείται από τα δευτερεύοντα φτερά του, καθώς επίσης και από τον ολόασπρο καθρέφτη του ο οποίος είναι αρκετά εμφανή κατά την πτήση ή την ανάπαυση του. Το στήθος του διατηρεί τον καφετί χρωματισμού του γενικότερου συνόλου, ενώ η κοιλία του είναι άσπρου χρώματος. Οι γλουτοί όπως και παραπάνω είπαμε είναι μαύρου χρώματος, ενώ ο καθρέφτης έχει ένα λαμπερό άσπρο χρώμα. Το ράμφος του είναι μαύρο, ενώ τα πόδια τους έχουν ένα κίτρινο-πορτοκαλί χρωματισμό.

Κατά την περίοδο της πτερόροιας ομοιάζει αρκετά με το θηλυκό.

Τα θηλυκά έχουν ένα σχεδόν μονότονο θαμπό καφετί-γκρίζο χρώμα, όπως και οι περισσότερες από τις θηλυκές αγριόπαπιες. Ένα χρώμα εξαιρετικά λειτουργικό το οποίο αποτελεί εξαιρετικό καμουφλάζ κατά το διάστημα της εκκόλαψης και ανατροφής των νεοσσών. Μοιάζουν παρά πολύ με την θηλύκια Πρασινοκέφαλη, με μοναδικές διαφορές τους το σκουρότερο πορτοκαλί ράμφος τους, το μικρότερο μέγεθος τους, και την έλλειψη εντόνου καθρέφτη. Το ράμφος του θηλυκού είναι γκριζωπό με πορτοκαλί άκρες.

Οι νεοσσοί έχουν ανάλογο χρωματισμό με αυτών των θηλυκών.

Αναπαραγωγή

Η εποχή ζευγαρώματος για τις Φλυαρόπαπιες ξεκίνα γύρω στις αρχές Μαΐου. Στο ξεκίνημα της εποχή της αναπαραγωγής μεγάλες ομάδες αρσενικών θα επιδοθούν σε επίγεια αλλά και εναέρια ανεύρεση θηλυκών. Πολλές φορές θα δούμε διάφορες ομάδες αρσενικών οι οποίες κολυμπούν γύρω γύρω σε μικρούς κύκλους, καλώντας και σπρώχνοντας το ένα το άλλο. Συχνά, αλλά όχι πάντα, στο κέντρο ενός τέτοιου κύκλου θα υπάρχει ένα θηλυκό. Τα αρσενικά θα επιδοθούν σε ένα τελετουργικό καλέσματος του θηλυκού επιδεικνύοντας τα μαύρα οπίσθια τους, βουτώντας στο νερό και ανασηκώνοντας την ουρά τους επιδεικνύοντας τον άσπρο καθρέφτη τους, καθώς επίσης και με κάποιες ακροβατικές πτήσεις ερωτοτροπίας.

Η φλυαρόπαπια είναι μονογαμικό είδος και θα επιλέξει για να αναπαραχθεί υδροβιότοπους γλυκού νερού όπως λίμνες, έλη, καθώς και διάφορα νησιά εντός των λιμνών. Περιστασιακά θα επιλέξει και κάποιες θαμνώδεις περιοχές μακριά από το περιοχές με νερό. Το θηλυκό χτίζει τη φωλιά του σε κάποιο καλά καλυμμένο σημείο με ψηλή βλάστηση, όπως καλαμιώνες. Η φωλιά αποτελείται από τη βλάστηση που βρίσκετε στην τριγύρω περιοχή και το θηλυκό συνεχίζει να την «επισκευάζει» ακόμα και κατά την διάρκεια της επώασης των αυγών.

Οκτώ έως 11 άσπρα αυγά γεννιούνται, και επωάζονται από το θηλυκό για 24 έως 27 ημέρες. Το αρσενικό θα εγκαταλείψει το θηλυκό περίπου στο μέσω της περιόδου επώασης. Αφότου εκκολάπτουν οι νεοσσοί, η θηλύκια θα οδηγήσει τους νεοσσούς στο νερό όπου θα ψάξουν για νεκρά έντομα στην επιφάνεια του. Οι νεοσσοί θα είναι έτοιμοι για την πρώτη τους πτήση μετά από 48 έως 56 ημέρες.

Συμπεριφορά

Η φλυαρόπαπια είναι ένα πουλί που συνήθως το συναντούμε σε μεγάλους και ανοιχτούς υδροβιότοπους. Είναι μια αγριόπαπια κατάδυσης και όπως αυτό δηλώνει θα αναζητήσει την τροφή της καταδυόμενη. Κατά την αναζήτηση της τροφής της θα βουτήξει το μπροστινό μισό του σώματος της, ενώ το υπόλοιπο μισό και η ουρά θα είναι έξω από το νερό. Έχουν γρήγορο πέταγμα και είναι επίσης ικανότατοι κολυμβητές και άριστοι δύτες. Όταν κοιμούνται έχουν ανάλογη συμπεριφορά με τα άλλα είδη παπιών. Όπως το να κοιμούνται όρθια με το ράμφος τους πλαγιασμένο επάνω στα πίσω φτερά τους.

Δεν είναι και τόσο κοινωνικό είδος όπως άλλα είδη αγριόπαπιων, εκτός από την εποχή αναπαραγωγής τους, οπούς όπως και παραπάνω είπαμε, μικρά κοπάδια κυρίως από αρσενικά δημιουργούνται με σκοπό την ανεύρεση θηλυκών. Είναι αρκετά ήρεμο και ήσυχο είδος, η κλήση του αρσενικού έχει την μορφή ενός βραχνού σφυρίγματος, ενώ το θηλυκό έχει την ίδια σχεδόν κλήση με την θηλυκιά Πρασινοκέφαλη.

Σίτισης

Η διατροφή της Φλυαρόπαπιας αποτελείται από χόρτα, διάφορα υδρόβια φυτά, σπόρους, καθώς και διάφορους καρπούς. Συμπληρώνεται συχνά με τα υδρόβια ασπόνδυλα, και περιστασιακά τα μικρά σπονδυλωτά. Το χειμώνα, η διατροφή αποτελείται κατά ένα μεγάλο μέρος της από υδρόβια φυτά και φύκια.

Η σίτιση των νεοσσών κατά το πρώτο διάστημα της ζωής τους αποτελείται κυρίως από έντομα και ασπόνδυλα και αργότερα με σπόρους και διάφορα φυτά.

Βιότοπος

Ο Βιότοπος της Φλυαρόπαπιας είναι κυρίως οι μεγάλοι ανοιχτοί υδροβιότοποι συχνά καλυμμένη με βλάστηση, όπως λίμνες γλυκού νερού, παράκτια έλη με τη έντονη βλάστηση και εκβολές ποταμών. Προτιμά τις περιοχές με την άφθονη βλάστηση γύρω από το νερό και πολύ σπάνια τις συναντούμε σε περιοχές με μεγάλα υψόμετρα ή την θάλασσα

Διάφορα

  • Στην Ελλάδα σε αντίθεση με παρά πολλές άλλες χώρες, απαγορεύονται για το κυνήγι της η χρήση οποιονδήποτε μέσων προσέλκυση, όπως ομοιώματα ηχητικοί κράχτες κλπ.

· Αποτελεί εξαιρετικό έδεσμα για όλους σχεδόν τους καλοφαγάδες και μπορεί να μαγειρευτεί με πολλούς και ιδιαίτερους τρόπους.

· Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός των Φλυαρόπαπιων έχει υπολογιστεί στα 25-30 χιλιάδες ζευγάρια

  • Είναι ένα από τα λίγα είδη παπιών των οποίων ο βορειοαμερικανικός πληθυσμός έχει αυξηθεί απ’ την δεκαετία του '50

Εχθροί

Βασικοί εχθροί τους είναι τα περισσότερα από τα φτερωτά αρπακτικά όπως, τα γεράκια, οι κουκουβάγιες, οι μπούφοι και οι αετοί. Επίσης μεγάλες απώλειες προκαλούν ιδιαίτερα στα αυγά και τους νεοσσούς και διάφοροι άλλοι καιροσκόποι θηρευτές όπως, οι κουρούνες, οι γλάροι οι κίσσες, οι αλεπούδες οι ασβοί κλπ.

Βασικότερος όμως όλων, είναι η σχεδόν δραματική συρρίκνωση των πρωταρχικών βιοτόπων τους.

Θα πρέπει για ακόμα μια φόρα να τονίσουμε ότι στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία, πουθενά δεν αναφέρεται το κυνήγι ως λόγος μείωσης του πληθυσμού της.

Langhaar

Ένας από τους

παλαιότερους κυνηγετικούς σκύλους

της Κεντρικής Ευρώπης

Το Langhaar είναι ένας από τους παλαιότερους ηπειρωτικούς δείκτες, μιας και αποτελεί επίσημα ανεγνωρισμένη φυλή από το 1879. Τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνταν πολλά χρόνια πριν από την χρήση των πυροβόλων όπλων στο κυνήγι με γεράκια και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης σε πάρα πολλές ζωγραφικές απεικονίσεις κυνηγετικών και μη στιγμών.

Τόσο ο μεγάλος αριθμός ελαιογραφιών και χαλκογραφιών οι οποίες αναπαραστούν τα Langhaar σε διάφορες κυνηγητικές καταστάσεις, όσο και πολλά γερμανικά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε μακρυτρίχα σκυλιά με τα οποία κυνηγούσαν μικρά και μεγάλα θηράματα, είναι οι βασικότερες αποδείξεις ότι ο γερμανικός μακρύτριχος δείκτης είναι ένα από τα παλαιότερα σκυλιά κυνηγιού της Κεντρικής Ευρώπης

Ως αρχικοί εκτροφείς της φυλής αναφέρονται κάποιοι εκτροφείς Σέττερ, πόιντερ και σπανιέλ. Πραγματικά η εποχή εκείνη υπήρξε μια περίοδο μεγάλων πειραματισμών για δημιουργία κατάλληλων σκύλων για τις απαιτήσεις του τότε κυνηγίου.

Ήταν σχετικά μικρά σκυλιά με καφετί τρίχωμα, φαρδιά κεφάλια και κομμένες ουρές. Εκείνη την περίοδο δεν είχαν ακόμα ξεκινήσει να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες φέρμας των σκύλων, κάτι το οποίο ανεπτύχθη αργότερα. Κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα το κυνηγόσκυλο αυτό αναπτύχθηκε σε ένα μεγαλόσωμο, γεροδεμένο σκυλί, με τη κοντινή και αργή έρευνα, κυνηγώντας όπως περίπου τα σημερινά σπανιέλ.

Το 1890 σε μια έκθεση σκύλων στη Γερμανία αναγνωρίστηκαν πέντε διακριτές γραμμές ως οι περισσότερο επιθυμητές μορφολογικές γραμμές για τη φυλή. Απ’ ότι ξέρουμε ως σήμερα τα σκυλιά Mylord, Job, Don, Roland και Kalkstein, αποτέλεσαν την γενετική βάση για το γερμανικό μακρύτριχο δείκτη. Αυτά τα πέντε σκυλιά παρουσίασαν καλύτερα ανατομικά και κυνηγετικά ένστικτα απ’ όλα τα υπόλοιπά σκυλιά που παρουσιάστηκαν στην συγκεκριμένη έκθεση. Ο Kalkstein ήταν το μόνο καφετί και άσπρος διάστικτο σκυλί που επιλέχτηκε, τα άλλα τέσσερα ήταν αμιγώς καφετιά.

Ο πρώτος επίσημος όμιλος Langhaar ιδρύθηκε από εκτροφείς το 1870 ενώ το 1879 διατυπώθηκαν τα πρώτα στάνταρτ της φυλής, τα οποία και μένουν αμετάβλητα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος τους μέχρι και σήμερα.

Ο γερμανικός μακρύτριχος δείκτης είναι ένας ισχυρός και μυώδεις δείκτης. Το ύψος του είναι 60-70 εκατ., για τα αρσενικά και 58-66 εκατ. για τα θηλυκά. Το ιδανικό βάρος είναι περίπου 30 κλ. Υπάρχουν έξι χρωματικές παραλλαγές που κυμαίνονται από μονόχρωμο καφέ, ως και διαφορές αποχρώσεις του λευκού ή του διάστικτου καφέ, βασικότερο όμως γνώρισμα είναι ότι σε όλους στους χρωματισμούς το κεφάλι είναι πάντα καφέ χρώματος. Το πιο κοινό χρώμα είναι το καφετί, από καφέ ως καφέ σοκολατί, ενώ ένας από τους σπανιότερους χρωματισμούς είναι το καφετί με άσπρο.

Το Langhaar θεωρείται σε όλη την Ευρώπη ως ένα εξαιρετικό κυνηγόσκυλο με εξαιρετικές ικανότητες στην φέρμα και την επαναφορά. Η φυλή συνδυάζει την χάρη, με τη δύναμη και το ρυθμό με το στιλ, καθώς επίσης και έναν εξαιρετικό και ήπιο χαρακτήρα. Στη χωρά προέλευση του την Γερμανία πολλού είναι οι κυνηγοί που επιλέγουν την συγκεκριμένη φυλή, λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων της τόσο στο δίωξη όσο και την επαναφορά μικρών αλλά και μεγάλων θηραμάτων.

GERMAN LONG-HAIRED POINTING DOG

FCI-Standard N° 117 / 16. 03. 2001 / GB

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΥΤΡΙΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

(Deutsch Langhaar)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Τσομώκος Διομήδης

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : Γερμανία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ : 25.10.2000.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ : Πολυτάλαντο κυνηγόσκυλο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ F.C.I. : ομάδα 7 σκυλιά.

Δείκτες τμήμα 1,2 ηπειρωτικοί δείκτες,

"τύπος σπανιέλ".

Με τη εξέταση εργασίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ο γερμανικός μακρυτρίχος δείκτης συνδυάζει τις γραμμές αίματος ενός πουλόσκυλου, ενός ιερακοθήρα, ενός σκυλιού ύδατος, καθώς επίσης και ενός ιχνηλάτη. Επομένως έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η καθαρόαιμη αναπαραγωγή της φυλής ξεκίνησε το 1879 όπου και καθορίσθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της. Το 1897, ο βαρόνος Von Schorlemer καθόρισε τα πρώτα πρότυπα για το γερμανικό μακρύτριχο δείκτη και έβαλε τον θεμέλιο λίθο για τη σημερινή καθαρόαιμη αναπαραγωγή.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ : Ισχυρό μυώδες χαμηλό, με άνετες γραμμές. Τα μικρά σκυλιά πρέπει να έχουν αρκετή μάζα. Τα πολύ ογκώδη και κατά συνέπεια αδέξια σκυλιά, δεν είναι επιθυμητά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ : Ρύγχος και κρανίο ίσου μήκους. Το σκυλί δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ογκώδες. Ελαφρώς υψηλότερα οι ώμοι από τους γλουτούς.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ: Ισορροπημένη, ήρεμη, ελεγχόμενης ιδιοσυγκρασίας, αγαθό, εύκολα εκπαιδεύσημο.

ΚΕΦΑΛΙ : Η ειδική αξία του σκύλου αυτού είναι άμεσα συνδεδεμένη με το όμορφο με μακριά τρίχα κεφάλι του. Ευγενούς εμφάνιση, επιμήκης.

ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ :

Κρανίο : Ελαφρώς στρογγυλεμένο.

Μετωπιαίο στοπ : ΄Ήπιας ανάπτυξής, όχι βαθύ και αιχμηρό.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Δέρμα της Μύτης : Καφετί, ελαφρώς ανοιχτότερα σημεία επιτρέπονται.

Ρινικός κάλαμος : Ελαφρώς κεκλιμένος, όχι πάρα πολύ λεπτός.

Χείλια : Μην επικαλύπτοντας πάρα πολύ (τα κατώτερα) .

Σαγόνια-δόντια : Σαγόνια όχι πάρα πολύ λεπτά. Καλά αναπτυγμένα και πλήρη (42 δόντια) δάγκωμα ψαλιδιού δηλ: οι ανώτεροι κοπτήρες. επικαλύπτουν τους κατώτερους κοπτήρες. Τύπος δοντιών: 3142

---- Χ 2 = 42

3143

Μάγουλα : Ζυγωματικά όχι πάρα πολύ ισχυρά.

Μάτια : Χρώμα: Καφετί, όσο το δυνατόν σκοτεινότερα. Οφθαλμικά κάλυπτρα κοντά στους βολβούς του ματιού, χωρίς ορατές βλεννογόνες μεμβράνες. Τοποθετημένα ούτε πάρα πολύ βαθιά, ούτε πολύ προεξέχοντα.

Αυτιά :Δεν είναι τοποθετημένα πολύ χαμηλά, ελαφρώς γυρισμένα προς τα εμπρός.

ΛΑΙΜΟΣ : Ισχυρός και αριστοκρατικός. Χωρίς λωγάνιον. Τείνει αρμονικά να γίνεται ισχυρότερος προς το στήθος. Όχι πάρα πολύ κοντός.

ΣΩΜΑ :

Πλάτη : Ίσια, σφριγηλή, όχι πάρα πολύ μακριά.

Οσφυϊκή χώρα : Έντονα μυώδης.

Καπούλια: Μακριά, με ελαφρά κλίση.

Στήθος : Καλά ανεπτυγμένο, θώρακας ευρύς και βαθύς, φθάνοντας τουλάχιστον ως τους αγκώνες.

ΟΥΡΑ : Δεν πρέπει να φέρεται υπερβολικά προς τα επάνω. Πρέπει να φέρεται οριζόντια, το τελευταίο τρίτο της στρέφετε ελαφρώς προς τα επάνω

ΑΚΡΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΚΡΑ

Γενικά :Σε κανονική θέση, τα οστά του ανώτερου βραχίονα, του αντιβράχιου και του πέλματος, βλέποντας τα από εμπρός, πρέπει να σχηματίζουν μια σχεδόν κάθετη γραμμή.

Ωμός : Σφιχτός. Βλέποντας τον από πλάγια θέση, σε ανάπαυση, η ωμοπλάτη και ο ανώτερος βραχίονας πρέπει να διαμορφώσουν κατά προσέγγιση μια ορθή γωνία.

Αγκώνας :Σφιχτός.

Καρπική ένωση: Ελαφρώς κεκλιμένη.

Μετακάρπιο : Όχι τελείως ίσιο.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΚΡΑ:

Γενικά :Βλέποντας τα από πίσω, τα οστά των ισχίων, ο ανώτερος μηρός, τα οστά του κατώτερου μηρού και το πέλμα πρέπει να διαμορφώνουν μια κάθετη γραμμή.

Ταρσός :Η ειδική αξία του είναι συνδεμένη με την σωστή του γωνίωση.

Παράνυχα : Ένα υπάρχουν πρέπει να αφαιρούνται από την γέννηση.

ΠΕΛΜΑΤΑ : Μαξιλαράκια χονδροειδή και ισχυρά.

ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΗΣΗ : Καλύπτει το έδαφος με σωστή ώθηση η οποία προέρχεται από τα οπίσθια άκρα.

ΔΕΡΜΑ :Σφιχτό στο σώμα, χωρίς ρυτίδες (ζάρες – πτυχές).

ΤΡΙΧΩΜΑ

ΤΡΙΧΑ : Η μέγιστη σημασία συσχετίζετε με το σωστό τρίχωμα, το οποίο δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολικά μακρύ ούτε πάρα πολύ κοντό. Στην πλάτη και τις πλευρές του σώματος: Σφιχτή τρίχα 3 - 5 εκατ. Στο κάτω μέρος του λαιμού, στο στήθος και την κοιλιά, το τρίχωμα μπορεί να είναι μακρύτερο.

· Κοιλιά: Καλά ενδεδυμένη.

· Αυτιά: Τρίχα κυματιστή με κροσσούς.

· Ουρά: Με κροσσούς, ενδεδυμένη στην άκρη της.

· Πίσω μέρος των μπροστινών ποδιών: Ενδεδυμένα με κροσσούς.

· Πίσω μέρος των οπίσθιων ποδιών: Γλουτοί ενδεδυμένοι με κροσσούς.

· Κάτω από τους ταρσούς: Τρίχα σημαντικά κοντύτερη. Ιδιαίτερα μεγάλοι κροσσοί δεν είναι επιθυμητοί. Πυκνή κοντή τρίχα μεταξύ των δακτύλων.

· Κεφάλι: Τρίχα πολύ κοντύτερη και όλη ίδια, μακρύτερη απ' ότι σε ένα κοντότριχο γερμανικό δείκτη. «Κότσος» μη επιθυμητός.

· Στο σώμα: Η τρίχα είναι λεία, σφριγηλή, ομαλή ή ελαφρώς κυματιστή, σφιχτή, πυκνή με το καλό υπόστρώμα.

ΧΡΩΜΑ :

· Μονόχρωμος καφετί.

· Καφετί με τα άσπρα ή πιτσιλωτά σημάδια (ειδικά στο στήθος και τα πόδια).

· Σκοτεινός υπόφαίο (με τα μεγάλα ή μικρότερα σκούρα καφετί μπαλώματα, καφετί κεφάλι, ενδεχομένως με άσπρη φλόγα, τομή ή αστέρι).

· Ανοιχτό υπόφαιο (με τα μεγάλα ή μικρότερα ανοιχτόχρωμα καφετί μπαλώματα καφετί κεφάλι ενδεχομένως με άσπρη φλόγα, τομή ή αστέρι).

· Πιτσιλωτός (πολλά μικρά καφετί σημεία σε άσπρο υπόβαθρο κεφάλι καφετί, ενδεχομένως με άσπρη φλόγα, τομή ή αστέρι).

· Καφετί και άσπρο, είτε καθαρό καφετή και λευκό είτε με πολύ λίγα μικρά στίγματα (μεγάλα καφετιά μπαλώματα με σέλα ή κάλυμμα. Κεφάλι καφετί, ενδεχομένως με άσπρη φλόγα, τομή ή αστέρι).

· Περιστασιακά με κιτρινόφαιο σημάδι ότι κατάγετε από τα πολύ παλαιά κυνηγόσκυλα.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ :

Ύψος στο ακρώμιο : Αρσενικά: 60-70 εκατ., ιδανικό ύψος 63-66 εκατ.

Θηλυκά: 58-66 εκατ., ιδανικό ύψος 60-63 εκατ.

Μέσος όρος βάρους: 30 κλ.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ: Οποιαδήποτε απόκλιση από τα προηγούμενα σημεία πρέπει να θεωρηθεί ελάττωμα και η σοβαρότητα με την οποία το ελάττωμα αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί, πρέπει να είναι στην ακριβή αναλογία με τον βαθμό απόκλισης του.

· μάτια : Ανοιχτόχρώμα γερακίσια μάτια, λοξή θέση των ματιών.

· αυτιά : Μην φέροντα στο πλάι των μάγουλων, δερματοειδείς άκρες (χωρίς τρίχωμα).

· πλάτη : Κοίλη πλάτη, καμπουριαστή πλάτη.

· στήθος : Μορφής βαρελιού ή πού στενό.

· ουρά : Κουλουριαστή ή ουρά σχήματος γάντζου.

· οπίσθια άκρα : πολύ ανοιχτή γωνίωση μεταξύ ωμοπλάτης και βραχίονα, μετακάρπιο πάρα πολύ ίσιο.

· οπίσθια άκρα : χονδροειδής ταρσός, στραβά πόδια.

· πέλματα : Ανοιχτά πέλματα, πέλμα γάτας ή λαγού.

· σύσταση τριχώματος : Μακρύτερη τρίχα στη γενειάδα, θαμνώδη φρύδια σγουρό τρίχωμα.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ :

· επιθετικός ή υπερβολικά ντροπαλός

· γενική εμφάνιση : Σκυλιά με το ανεπαρκή οστά και μύες.

· κεφάλι : Σκυλιά με κεφάλια που παρεκκλίνουν από τον τύπο της φυλής.

· μάτια : Εκτροπία (οφθαλμικά κάλυπτρα που στρέφουν προς τα έξω). Εντροπία (οφθαλμικά κάλυπτρα που στρέφουν προς τα μέσα). Επίσης μη ενδεδειγμένα βλέφαρα.

Οποιοδήποτε σκυλί που παρουσιάζει σαφείς φυσικές ή ανωμαλίες συμπεριφοράς θα πρέπει να αποκλείετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρσενικά ζώα πρέπει να έχουν δύο εμφανείς κανονικούς όρχεις που κατεβούν πλήρως στο οσχέων.