Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθρον 1

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Εχοντες υπ'όψει :

1.Τας διατάξεις : Του άρθ. 254 του ν.δ. 86/69 <περί Δασικού Κώδικος> ως αντικατεστάθη δια του άρθ. 4 του ν. 177/75 <περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του ν.δ. 86/69>.

2.Την υπ'αριθμ. 287/77 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού αποφασίζομεν :

Αρθρον 1 : Διοίκησις - Διαχείρισις Ε.Κ.Π.

1.Αι χαρακτηριζόμεναι, κατά τας διατάξεις του άρθ. 254 του ν.δ. 86/69, ως Ε.Κ.Π. υπάγονται εις την αρμοδιότητα των Δασικών Αρχών , εις την περιφέρειαν των οποίων περιλαμβάνεται η έκτασις αυτών. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η έκτασις της Ε.Κ.Π. περιλαμβάνεται εις περιφερείας πλειόνων Δασικών Αρχών, δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται η επ'αυτής αρμοδία Δασική Αρχή.

2.Η διοίκησις και διαχείρισις εκάστης Ε.Κ.Π. ασκείται υπό των αρμοδίων κατά τ'ανωτέρω Δασικών Αρχών, αι οποίαι έχουν την ευθύνην δια την σύνταξιν των μελετών ιδρύσεως ταύτης, ως και πάσης ετέρας ειδικής μελέτης αφορώσης την Ε.Κ.Π. τον προγραμματισμόν και την εκτέλεσιν των υπό των μελετών τούτων προβλεπομένων έργων και εργασιών, την σύνταξιν του ετησίου προγράμματος θήρας της Ε.Κ.Π., ως και την διενέργειαν πάσης συναφούς δραστηριότητος με την ανάπτυξιν του θηράματος εν αυτή και την λειτουργίαν της.

Αρθρον 2 : Ανάπτυξις - Προστασία

1.Η ανάπτυξις εκάστης Ε.Κ.Π. διενεργείται βάσει της ιδρυτικής αυτής μελέτης και ετέρων επί μέρους ειδικωτέρων μελετών, τα έργα των οποίων εν όλω ή τμηματικώς περιλαμβάνονται εις τα ετήσια Προγράμματα Εργασιών περί ων το άρθ. 3.

2.Δια την ανάπτυξιν των Ε.Κ.Π. πέραν των ως άνω έργων, εκτελούνται εργασίαι και λαμβάνονται μέτρα ως εις τας επομένας παρ., ορίζεται.

3.Επιτρέπεται καθ'όλον το έτος, ή δι'ειδικών επιστημονικών μέσων και μεθόδων καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων παρά των φυλάκων θήρας, οι οποίοι και λαμβάνουν την αμοιβήν των παραδιδομένων τεκμηρίων. (άρθ. 258 παρ. 3α ν.δ. 86/69).

4.Δι 'ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να χαρακτηρίζονται ως επιβλαβή θηράματα και έτερα τοιαύτα πλέον εκείνων τα οποία περιλαμβάνονται εν τη αποφάσει χαρακτηρισμού επιβλαβών δι'άπασαν την Χώραν. Δια της αυτής αποφάσεως ρυθμίζεται η αμοιβή δια την εξόντωσιν επιβλαβούς θηράματος , ο τρόπος παραλαβής τούτων, ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια (άρθ. 357 παρ. 5 ν.δ. 86/69).

5.Υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 14 του άρθ., 254 του Ν.Δ. 86/69 , αι ιδιόκτητοι εκτάσεις εντός της Ε.Κ.Π., εφ'όσον καλύπτονται υπό αγρίων οπωροφόρων δένδρων ή θάμνων εις ποσοστόν 20 % δύναται να εξημερώνονται και συμπληρούνται δια φυτεύσεως προς δημιουργίαν εκμεταλλευσίμων οπωρώνων. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δημοτικαί και κοινοτικαί εκτάσεις υποβαθμισμέναι, ως προς την βοσκοικανότητα και ποιότητα βλαστήσεως δύνανται να παραχωρούνται δι'αποφάσεως του Νομάρχη εις την Ε.Κ.Π. προς βελτίωσιν τούτων, βάσει ειδικής μελέτης δια την άσκησιν Δασοπονίας πολλαπλών σκοπών δια χρονικήν περίοδον τουλάχιστον δέκα (10) ετών και την μετά ταύτα απόδοσιν εις τους Δήμους και Κοινότητας.

6.Προς βελτίωσιν του βιοτόπου της Ε.Κ.Π. δύναται να πραγματοποιούνται φυτεύσεις εις τας ιδιωτικές κοινοχρήστους και λοιπάς εκτάσεις ,δαπάναις του Προϋπολογισμού της Ε.Κ.Π. και να εκτελούνται διάφορα έργα ιδρύωνται ειδικά φυτώρια, καλλιεργείας, καταλλήλων φυτών, ως και η κατά τας κειμένας διατάξεις αγορά ή ενοικίασις ιδιωτικών εκτάσεων.

7.Δημόσιαι εκτάσεις εντός της Ε.Κ.Π. κατάλληλοι προς δημιουργίαν πυρήνων ιδιαιτέρας προστασίας και αναπτύξεως του θηράματος δύνανται να κηρύσωνται ως ζώναι ασφαλείας και να απαγορεύεται η είσοδος και η βοσκή παντός ζώου.

8.Επιτρέπεται η κατά τας κειμένας διατάξεις αγορά και η ενοικίασις ιδιωτικών εκτάσεων εντός των Ε.Κ.Π. κειμένων καταλλήλων δια την κατασκευήν πυρήνων αναπαραγωγής, βελτιώσεως συνθηκών διατροφής σποράς και φυτεύσεως καταλλήλων ειδών.

9.Επιτρέπεται η υπό των εν παρ. 1 του άρθ. 1 Δασικών Αρχών , ίδρυσις λειτουργία και εκμετάλλευσις κυνηγετικών ξενώνων CAMPING ως και πάσα συναφής δραστηριότης υποδοχής των επισκεπτών. Δια τον σκοπόν τούτον διατίθενται και τα υπάρχοντα κτίρια της Δασικής Υπηρεσίας, τα μη χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς υπό της υπηρεσίας. Οι ξενώνες αυτοί θα διαθέτουν τας απαραιτήτους ανέσεις και θα έχουν τιμολόγιον χρήσεως Α και Β Κατηγορίας.

10.Η φύλαξις και προστασία της Ε.Κ.Π. ενεργείται υπό των οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας, ειδικώτερον δε υπό των Δασολόγων, Δασικών, Δασοφυλάκων και Φυλάκων Θήρας, υπευθύνως ασχολουμένων εξ ταύτην.

11.Κατά την χορτοκοπήν και θερισμόν οι ιδιοκτήται υποχρεούνται να ειδοποιούν εγκαίρως τα όργανα της Ε.Κ.Π. προς λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας των φωλεών, νεογνών και νεοσσών της αγρίας πανίδος (αρθ. 258 παρ. 3 α ν.δ. 86/69).

12.Δια την πρόληψιν λαθροθηρίας δι'αυτοκινήτων και λοιπών μέσων κινήσεως επιτρέπεται η εγκατάστασις επί οδών εντός Ε.Κ.Π. κινητών φρακτών ή κινητών εμποδίων (άρθ. 258 παρ. 1 -β ν.δ. 86/69).

13.Δια την προστασίαν της πανίδος και του τοπίου, κατά την εκτέλεσιν έργων αναδασμού ή εγγείων βελτιώσεων εντός Ε.Κ.Π. υποχρεούνται οι ενεργούντες ταύτα φορείς όπως διατηρούν την μορφήν του τοπίου και τας υφισταμένας δασοσυστάδες ή θαμνοσυστάδες , εν αδυναμία δε διατηρήσεως τούτων, υποχρεούνται να δημιουργούν ετέρας ίσης τουλάχιστον εκτάσεως εις θέσεις υποδεικνυομένας υπό της Δασικής Αρχής (άρθ. 259 παρ. 3 ν.δ. 86/69).

14.Δια την προστασίαν των θηραμάτων και της μικροπανίδος, επιτρέπεται η διάθεσις εις τα σχολεία της περιφερείας της Ε.Κ.Π. των αναγκαιούντων μέσων δια την κατασκευήν φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων, καθοριζομένου του ύψους των ποσών δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δια την απονομήν επάθλων, ως και η διοργάνωσις , αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας, κυνηγετικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων.

15.Κατά τας αναδασώσεις, φυτεύσεις δια την διευθέτησιν χειμάρρων, σταθεροποιήσεις κατολισθήσεων κλπ. χώρου του Ε.Κ.Π. δέον όπως, φυτεύονται τουλάχιστον 20 % του αριθμού των δένδρων καρποφόρα, θάμνοι και δένδρα κατάλληλα προς προστασίαν και διατροφήν του θηράματος .