Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθρον 7

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρον 7 : Οροι - Προϋποθέσεις θήρας εντός των Ε.Κ.Π.

1.Δικαίωμα προς θήρας εντός Ε.Κ.Π. κέκτηται πας όστις δύναται να εφοδιασθή δι'αδείας θήρας κατά τας κειμένας περί αυτής διατάξεις (άρθ. 262 ΝΔ 86/69), ισχυούσης δια την Κυνηγετικήν Περιφέρειαν της Ε.Κ.Π. επί πλέον δε να εφοδιάζηται και δι'ειδικής αδείας θήρας. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, η μορφή και τα στοιχεία της ειδικής αδείας θήρας, η διαδικασία εκδόσεως ταύτης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως επίσης και πάσα ετέρα λεπτομέρεια επί του τρόπου και των προϋποθέσεων εκδόσεως της ειδικής ταύτης αδείας.

2.Η θήρα εντός της Ε.Κ.Π. ασκείται δια των συνήθων μέσων θήρας, ως ταύτα καθορίζονται εν άρθ. 252 του νδ/τος 86/69 , τούτων δυναμένων να περιορισθούν δια του συνταχθησομένου Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Κ.Π..

3.Η θήρα των ευγενών θηραμάτων ασκείται δια χρήσεως βλήματος και ουχί σφαιριδίων. Ευγενή θηράματα νοούνται όλα τα είδη ελάφου, η δορκάς η γκαζέλα, το αγριοπρόβατον, όλα τα είδη αγάγρου και η αντιλόπη.

4.Η θήρα άρχεται από 15ης Ιουλίου και λήγει την 10ην Μαρτίου του επομένου έτους. Ειδικότερον κατ'είδος θηράματος η χρονική περίοδος καθορίζεται ως κάτωθι :

α) Δια κοινήν και πλατύκερον έλαφον από 15/8-30/11

β) Δια την δορκάδα από 15/7-30/11

γ) Δια το αγριοπρόβατον (Μουφλόν) από 15/10-31/12

δ) Δια τον αίγαγρον από 15/9-31/12

ε) Δια το αγριοκάτσικο από 15/9-31/12

στ) Δια τον αγριόχοιρον από 15/10-31/1

ζ) Δια το λαγωόν από 1/10-31/12

η) Δια τον αγριοκόνικλον από 15/9-10/1

θ) Δια τον φασιανόν από 15/10-15/12

ι) Δια την ορεινή πέρδικα από 1/10-15/12

ια) Δια την πεδινή πέρδικα από 20/9-30/11

ιβ) Δια τον κολίνον (γραμμ. όρτυγα) από 15/11-15/12

ιγ) Δια τον κοινόν όρτυγα από 1/9-20/10

ιδ) Δια τας τρυγόνας από 20/8-20/10

ιε) Δια τα λοιπά περιστεροειδή από 1/10-31/1

ιστ) Δια τα υδρόβια από 10/8-10/3

ιζ) Δια τα λοιπά δενδρόβια από 20/8-31/1

5.Δια του ετησίου προγράμματος θήρας, δύναται να τροποποιήται η ανωτέρω χρονική περίοδος αναλόγως του είδους, φυλής και γένους θηράματος με γνώμονα την εξασφάλισιν της αναπαραγωγής , αναπληθυσμού και αναπτύξεως των νεογνών και νεοσσών.

6.Δια τα λοιπά είδη ο χρόνος θήρας τούτων καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

7.Η θήρα άρχεται μίαν (1) ώραν μετά την ανατολήν του ηλίου και λήγει δύο (2) ώρας προ της δύσεως εξαιρέσει των ευγενών θηραμάτων, των αγριοχοίρων , των υδροβίων πτηνών και των επιβλαβών, των οποίων αι ώραι θήρας καθορίζονται δια του ετησίου προγράμματος θήρας.

8.Οι κυνηγοί συνοδεύονται πάντοτε υπό εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. εις τας εντολάς και υποδείμιες του οποίου οφείλουν να υπακούουν άνευ αντιρρήσεως.

9.Την Ε.Κ.Π. δύναται να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και χλωρίδα ταύτης αλλά και δια λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας, και μαθήσεως. Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και αι λοιπαί υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. των επισκεπτών ρυθμίζονται δια του ετησίου προγράμματος θήρας.

10. Η θήρα εντός της Ε.Κ.Π. δύναται να χρησιμοποιή μέχρι δύο κυνηγετικούς κύνας, ουχί όμως ιχνηλάτας - διώκτας και πειθαρχούντες απολύτως εις αυτόν άλλως δεν επιτρέπεται η είσοδος τοιούτων. Κατά την μετάβασιν και αποχώρησιν των κυνηγών εκ του τόπου κυνηγίου, οι κυνηγετικοί κύνες δέον να είναι προσδεδεμένοι και να οδηγούνται υπό του κατόχου των ασφαλώς.

12.Ο κυνηγός ο έχων την μόνιμον πραγματικήν κατοικίαν εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. καταβάλλει μειωμένα τέλη δια την ειδικήν άδειαν θήρας καθώς και δια την αξίαν των θηρευομένων θηραμάτων, το αυτό ισχύει και δια τους μονίμους πραγματικώς κατοικούντας κυνηγούς του Νομού εις ο υπάγεται η Ε.Κ.Π.. ΤΑ ανωτέρω μειωμένα τέλη και τυχόν λοιποί ευνοϊκοί όροι δια τους ανωτέρω καθορίζονται δια του ετησίου προγράμματος θήρας.

13.Η διαδικασία της καταγραφής των υπό του κυνηγού θηρευομένων θηραμάτων ο αριθμός, το είδος, το γένος και τα της οικονομικής συναλλαγής τούτου μετά της Ε.Κ.Π. ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα την αρτιωτέραν οργάνωσιν του θέματος τούτου, ρυθμίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.