Orizontio720X90

Π.Δ. 453/77 Αρθ 8

Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς

Αρθρον 8 : Απαγορεύσεις θήρας εντός της Ε.Κ.Π.

1.Απαγορεύεται η άσκησις θήρας δια τον χρονικόν διάστημα από 11ης Μαρτίου έως και 14ην Ιουλίου . Κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα δύναται να επιτραπή η θήρα μόνον ασθενών γηρακοτων αρρένων επικινδύνων δια την ζωήν των άλλων, των χαρακτηριζομένων ως επιβλαβών θηραμάτων , ως και η σύλληψις δια την μεταφοράν αλλαχού ή δι'επιστημονικούς σκοπούς μόνον παρ'οργάνων της Ε.Κ.Π. (άρθ. 259 παρ. 2 ΝΔ 86/69)/

2.Απαγορεύεται η κατασκευή οιωνδήποτε εγκαταστάσεων προκαλούντων επικινδύνους ρυπάνσεις ή μολύνσεις του περιβάλλοντος άνευ λήψεως των απαραιτήτων επιστημονικών και τεχνικών μέσων ασφαλείας γενικώς του περιβάλλοντος και ειδικώς του θηράματος.

3.Πάσα δημοσία αρχή , οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η φυσικόν πρόσωπον εκτελών εργασίας ή έργα, ή προβαίνον εις εργασίας υποχρεούται να λαμβάνη πάντα τα υπό της θηραματολογικής επιστήμης μετά διατηρήσεως του βιοτόπου, απαγορευομένης της καταστροφής ή της φθοράς αυτού.

4.Προς αποφυγήν ρυπάνσεως του τοπίου εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. προκλήσεως πυρκαϊών και ζημιών εν γένει, καθορίζονται υπό της Δασικής Αρχής οι χώροι κατασκηνώσεως των πάσης φύσεως επισκεπτών και διερχομένων οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τα υπό των εντεταλμένων οργάνων υποδεικνυόμενα μέτρα.

5.Κατά την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή δέσμευσιν φυσικών πηγών υποχρεούται ο κατασκευαστής να λαμβάνη τα ενδεδειγμένα μέτρα και να αφίνη ελευθέραν ροήν, ποσότητα ύδατος τουλάχιστον 20 % της αρχικής παροχής ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ύδατος και η προστασία του θηράματος και των ζώων και πτηνών εν γένει.

6.Δια την προστασίαν των καλλιεργειών απαγορεύεται εις τον κυνηγόν να εισέρχεται εντός αυτών εκτός εάν άλλως ρυθμίζεται δια του ετησίου προγράμματος θήρας.

7.Απαγορεύεται η κοπή, εκρίζωσις, εκθάμνωσις, εκχέρσωσις εκτάσεων άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής Αρχής (άρθ. 259 παρ. 3 ΝΔ 86/69).

8.Απαγορεύεται η μεταφορά εις τον χώρον της Ε.Κ.Π. παντός είδους θηράματος ως και η εξαπόλυσίς του, εάν τούτο δεν προέρχεται αποκρατικόν ελληνικόν εκτροφείον ή δεν συνοδεύεται υπό πιστοποιητικού υγείας αυτού και βεβαιώσεως υπευθύνου αρχής ότι το εκτροφείον ή η περιοχή εκ της οποίας προέρχεται δεν ενεφάνισεν κατά την τελευταίαν 3ετίαν επιζωοτικήν ασθένειαν.

9.Απαγορεύεται η διατήρησις ή η καθ'οιονδήποτε τρόπον χρησιμοποίησις κυνών, εφ'όσον δεν διαθέτουν πιστοποιητικόν της κτηνιατρικής υπηρεσίας ότι έχουν υπό τη προληπτική αγωγή κατά του ενιχοκόκκου και των επικινδύνων δια τον άνθρωπον την αγρία πανίδα και τα κατοικίδια ζώα, παρασίτων του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος.

10.Απαγορεύεται η απόρριψις εις ελεύθερον η περιφραγμένον χώρον εντός και εκτός των χωρίων, αγροικιών, πτηνοτροφείων, βουστασίων, χοιροστασίων ποιμνοστασίων κλπ., θανόντων ζώων ή πτηνών. Ταύτα δέον να θάπτωνται εντός της γης, κατά τρόπον ασφαλή , ώστε να μη δύνανται να εκταφούν παρά των σαρκοφάγων ζώων ή να καίωντα.

11.Απαγορεύεται η θήρα μη ανεπτυγμένων θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα θηράματα νοούνται : α) η ευγενής και πλατύκερος έλαφος ηλικίας άνω των δύο (2) ετών, β) η δορκάς των δέκα πέντε (15) μηνών, γ) ο αίγαγρος των δύο (2) ετών, δ) το αγριοπρόβατον των τριών (3) ετών, ε) ο αγριόχοιρος των δύο (2) ετών, στ) η γκαζέλα των τριών (3) ετών. Τα πτερωτά θηράματα θεωρούνται ανεπτυγμένα μετά την συμπλήρωσιν πέντε (5) μηνών ζωής.

12.Απαγορεύεται η θήρα κατά τας περιόδους παρατεταμένων χιονοπτώσεων, ξηρασίας, πλημμυρών ως και επιδημιών.

13.Επιβάλλεται υποχρεωτικής η λήψις των ενδεδειγμένων μέτρων παρά των κτηνιατρικών αρχών εν περιπτώσει επιζωρτιών και κινδύνων μεταδόσεως της ασθενείας.