Orizontio720X90

Κανόνες ζευγαρώματος

Βρισκόμαστε στον τελευταίο μήνα του κυνηγίου και για κάποιους το κυνήγι έχει ήδη τελειώσει με το κλείσιμο της πέρδικας του λαγού ή του αγριόχοιρου.

Για κάποιους άλλους ξεκινάει η περίοδος της προετοιμασίας των αγώνων μιας και που από δω και πέρα γίνονται οι περισσότεροι αγώνες των Ομίλων φυλής και των κυνοφιλικών συλλόγων.

Κάποιοι άλλοι όμως αποφασίζουν τώρα που τελειώνει το κυνήγι να ζευγαρώσουν τα σκυλιά τους.

Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εγώ είναι η σωστή επιλογή του αρσενικού η του θηλυκού αντίστοιχα.

Η επιλογή μας θα πρέπει να γίνει βασισμένη πάνω στο μορφολογικό και εργασιακό στάνταρ του σκύλου.

Δεν θα πρέπει να διστάσουμε να απορρίψουμε κάποιο ζώο σε περίπτωση που δεν πλήρη τις προϋποθέσεις.

Εγώ θα σας παραθέσω τους κανονισμούς που ισχύουν για την αναπαραγωγή οι οποίοι αναγράφονται και στο site του ΚΟΕ.

Φιλικά

Μαίρη Βαρνάβα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

'Άρθρο 1

Συστήνεται σαφέστατα στους κυνοτρόφους και στους ιδιοκτήτες των επιβητόρων, πριν από οποιαδήποτε αναπαραγωγική διαδικασία, η γραπτή τήρηση των αμοιβαίων συμφωνιών και όσον αφορά ειδικότερα τις οικονομικές υποχρεώσεις, η πλήρης διαφάνειά τους.Ιδιοκτήτης θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, που απέκτησε το ζώο δια νομικώς ισχυρού τίτλου, που έχει δηλαδή αναντιρρήτως στην κατοχή του το σκύλο και είναι σε θέση να το αποδείξει δια της νομίμου κατοχής του εγκύρου Γενεαλογικού Χάρτη του.Κάτοχος του επιβήτορος θεωρείται αφ’ ενός ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, να τον διαθέτει σε θηλυκά προς επίβαση.

Μεταφορά και διαβίωση του θηλυκού

'Αρθρο 2

Συστήνεται στους ιδιοκτήτες των θηλυκών να τα οδηγούν προσωπικά ή με πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους στους επιβήτορες. Στην περίπτωση που το θηλυκό παραμείνει για διάστημα περισσοτέρων ημερών στον ιδιοκτήτη του αρσενικού, επιβαρύνει το σύνολο των εξόδων που προκύπτει από την παραμονή του, όπως διατροφή, περιποίηση, πιθανές κτηνιατρικές φροντίδες, όπως και πιθανές ζημίες που προξενήθηκαν από το θηλυκό στις εγκαταστάσεις και την κατοικία του ιδιοκτήτη του αρσενικού, τον ιδιοκτήτη του θηλυκού. Η επάνοδος του θηλυκού διεξάγεται επίσης με έξοδα του ιδιοκτήτη του.

'Αρθρο 3

Βάσει των νομικών διατάξεων των διαφόρων χωρών θεωρείται εν τη έννοια του Κανονισμού αυτού σαν αστικός υπεύθυνος κάτοχος του ζώου, το πρόσωπο εκείνο, που κατά το χρόνο που επήλθε η ζημία παρείχε διαμονή και περιποίηση στο ζώο. Στην περίπτωση, που το θηλυκό παραμείνει μία ή περισσότερες ημέρες υπό την επιμέλεια του ιδιοκτήτου του επιβήτορος τότε θεωρείται εκείνος από τ ο νόμο, ότι υπέχει αστική ευθύνη για τις ζημίες που προξενήθηκαν σε τρίτους από το θηλυκό. Οι εκάστοτε ιδιοκτήτες ή οι διατηρούντες επιβήτορες είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπ’όψη τους τα ανωτέρω κατά την σύναψη προσωπικής ασφαλίσεως για αστική ευθύνη.

Θάνατος του θηλυκού

'Αρθρο 4

Στην περίπτωση θανάτου του θηλυκού κατά την παραμονή του στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος διαπιστώνεται με δικά του έξοδα από κτηνίατρο ο θάνατος, όπως και η αιτία θανάτου. Ο ίδιος ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του θηλυκού όσο το δυνατόν ταχύτερα για τον θάνατο και την αιτία θανάτου του.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του θηλυκού επιθυμεί να δει το ζώο, που έχει πεθάνει πρέπει να του παρασχεθεί η δυνατότητα προς τούτο.

Στην περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος υπέχει ευθύνη για την επέλευση του θανάτου, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του θηλυκού.Στην περίπτωση, που δεν υπέχει ευθύνη, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του θηλυκού να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος για όλα τα έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με το θάνατο του θηλυκού.

Επιλογή επιβήτορος

'Αρθρο 5

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος είναι υποχρεωμένος, να οδηγήσει το θηλυκό σε ουδένα άλλον εκτός του προβλεπόμενου επιβήτορος.

Στην περίπτωση, που δεν λάβει χώρα η επίβαση από τον συγκεκριμένο επιβήτορα απαιτείται γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού, αν αυτό πρόκειται να οδηγηθεί σε άλλον επιβήτορα. Δεν επιτρέπεται πάντως σε καμία περίπτωση η επίβαση του θηλυκού, κατά τη διάρκεια του αυτού οργασμού από δύο ή περισσότερους επιβήτορες.

Αθέλητος επίβαση

'Αρθρο 6

Αν λάβει χώρα μη ηθελημένη επίβαση από άλλον εκτός από τον “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος που έχει κάτω από την επιμέλειά του το θηλυκό, να το δηλώσει στον ιδιοκτήτη του, υποχρεούται δε επίσης σε αποζημίωση του για όλα τα έξοδα που προέκυψαν από την αθέλητο επίβαση. μετά από αθέλητο επίβαση από άλλον εκτός από τον “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα δεν επιτρέπεται περαιτέρω επίβαση από τον εξ αρχής “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα.Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεως κατά του ιδιοκτήτου του θηλυκού όταν πρόκειται περί αθέλητου επιβάσεως.

Πιστοποιητικό επιβάσεως

[Αίτηση καταχώρησης γέννας &Εγγραφής κουταβιών]

'Αρθρο 7.

Την ορθή εκτέλεση της επιβάσεως πιστοποιεί ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος με την έκδοση του πιστοποιητικού επιβάσεως. Σ’ αυτό πιστοποιεί με την υπογραφή του, ότι ήτο αυτόπτης μάρτυς της επιβάσεως, που έλαβε χώρα. Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία Γενεαλογικού της χώρας στην οποία πρόκειται να καταχωρηθεί η γέννα προβλέπει για την καταχώρηση συγκεκριμένα έντυπα πιστοποιητικά - επιβάσεως , είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτου του θηλυκού να προμηθευτεί τα ανωτέρω έντυπα, να τα συμπληρώσει νομότυπα και να τα προσκομίσει προς υπογραφή στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος.

'Αρθρο 8

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει υποχρέωση να υπογράψει το πιστοποιητικό επιβάσεως. Η παρακράτηση του θηλυκού ως ενεχύρου απαγορεύεται.

'Αρθρο 9

Στην περίπτωση που ο συμφωνηθείς αρσενικός για οποιονδήποτε λόγω δεν εκτελέσει την επίβαση ή το θηλυκό δεν είναι πρόθυμο προς επίβαση, ώστε να μην καταστεί δυνατό να συντελεστή η επίβαση, ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει δικαίωμα παρ’ όλα αυτά των υπό τον αριθμό 2 αναφερομένων αποζημιώσεων όχι όμως και επί της χρηματικής καταβολής για την επίβαση που είχε συμφωνηθεί .

'Αρθρο 10

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν έχει απέναντι στον ιδιοκτήτη του θηλυκού καμία αξίωση πέραν της χρηματικής καταβολής για την επίβαση που είχε συμφωνηθεί, όσον αφορά τους απογόνους του αρσενικού. Ιδιαίτερα δε δεν έχει καμία νομική αξίωση, όπως του αποδοθεί κάποιο κουτάβι.

Στην περίπτωση που η παράδοση κουταβιού συμφωνηθεί να θεωρηθεί σαν αποζημίωση για την επίβαση, θα πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να καταρτιστεί γραπτά πριν από την επίβαση. Σε τέτοιου είδους συμφωνίες συστήνεται να λαμβάνονται υπ’ όψη απαραίτητα τα ακόλουθα σημεία :

α) Χρονικό σημείο επιλογής του κουταβιού από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος

β) Χρονικό σημείο αποδόσεως του κουταβιού στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος

γ) Χρονικό σημείο κατά τον οποίο το δικαίωμα επιλογής από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος παύει να ισχύει αμετάκλητα.

δ) Χρονικό σημείο κατά το οποίο το δικαίωμα παραλαβής παύει να ισχύει αμετάκλητα.

ε) Καθορισμός των εξόδων μεταφοράς

στ) Ειδικές συμφωνίες σχετικά με την περίπτωση, που το θηλυκό γεννήσει μόνον νεκρά ή μόνον ένα και μοναδικό ζωντανό κουτάβι ή στην περίπτωση, που το κουτάβι που έχει επιλεγεί πεθάνει πριν από την παράδοσή του.

Μη γονιμοποίηση του θηλυκού

'Αρθρο 11

Αν διεξαχθεί σωστά η επίβαση θεωρείται ότι ο επιβήτορας εξετέλεσε την υπηρεσία του με συνέπεια να πληρούται η προϋπόθεση για την συμφωνηθείσα αποζημίωση για την επίβαση. Δεν εμπεριέχεται η εγγύηση ότι το θηλυκό συνέλαβε οπωσδήποτε. Εναπόκειται στην κρίση του ιδιοκτήτου του επιβήτορος, σε περίπτωση μη γονιμοποιήσεως του θηλυκού να παράσχει κατά τον επόμενο οργασμό ανέξοδη επίβαση ή να επιστρέψει μέρος της χρηματικής καταβολής για την επίβαση. Τέτοιου είδους συμφωνίες πρέπει να καταρτίζονται γραπτά, πριν από την επίβαση, εν είδη συμβάσεων επιβάσεως.

Το συμβατικό δικαίωμα δωρεάν επιβάσεως αποσβεννύεται βασικά με το θάνατο του επιβήτορος ή με το θάνατο του θηλυκού. Στην περίπτωση που προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία ( εξέταση σπέρματος ), ότι ο επιβήτορας ήτο στείρος κατά το χρόνο της επιβάσεως, θα πρέπει η αποζημίωση για την επίβαση να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του θηλυκού.

Τεχνητή γονιμοποίηση

'Αρθρο 12

Στην περίπτωση τεχνητής γονιμοποιήσεως θηλυκού θα πρέπει ο κτηνίατρος, που παρέλαβε το σπέρμα από τον αρσενικό, να βεβαιώσει την Υπηρεσία Γενεαλογίου στην οποία πρόκειται να καταχωρηθούν τα κουτάβια με πιστοποιητικό, ότι το νωπό ή κατεψυγμένο σπέρμα προέρχεται από τον επιβήτορα για τον οποίο είχε συναφθεί η συμφωνία. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τεθούν στην διάθεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού δωρεάν τα υπό τον αριθμό 7α-ζ αναφερόμενα στοιχεία, από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος.

Τα συνολικά έξοδα που αφορούν στη συλλογή του σπέρματος επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του θηλυκού. Τα έξοδα για την γονιμοποίηση του θηλυκού αναλαμβάνει επίσης ο ιδιοκτήτης του θηλυκού.

Ο κτηνίατρος που διενεργεί την πράξη της γονιμοποιήσεως του θηλυκού πρέπει να βεβαιώσει την Υπηρεσία Γενεαλογίου, ότι το θηλυκό γονιμοποιήθηκε με σπέρμα του προβλεπόμενου ως επιβήτορος αρσενικού. Στο πιστοποιητικό του θα πρέπει επίσης να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της γονιμοποιήσεως το όνομα και ο αριθμός μητρώου στο Βιβλίο Γενεαλογίου του θηλυκού καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτου του. Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού που παρέχει το σπέρμα πρέπει να χορηγήσει στον ιδιοκτήτη του θηλυκού επιπρόσθετα εκτός από το κτηνιατρικό πιστοποιητικό και επίσημο πιστοποιητικό επιβάσεως.

Εκχώρηση δικαιώματος αναπαραγωγής

'Αρθρο 13.

Εκτροφέας μιας γέννας θεωρείται κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης του θηλυκού κατά το χρονικό σημείο της επίβασης. Το δικαίωμα διάθεσης προς αναπαραγωγή ενός θηλυκού ή ενός επιβήτορος είναι δυνατό παρ’ όλα αυτά να εκχωρηθεί με συμβατική συμφωνία και σε τρίτα πρόσωπα.

H γραπτή εκχώρηση του δικαιώματος αναπαραγωγής πρέπει να συνυποβάλλεται με το έντυπο δηλώσεως γέννας στον Κ.Ο.Ε.

Στο έγγραφο εκχωρήσεως του δικαιώματος αναπαραγωγής θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων.

Το άτομο, που αναλαμβάνει προσωρινά θηλυκό με δικαίωμα αναπαραγωγής θεωρείται για το διάστημα που διαρκεί από την επίβαση μέχρι τον απογαλακτισμό των κουταβιών, εν τη έννοια του Κανονισμού αυτού, ως ιδιοκτήτης του θηλυκού.

'Αρθρο 14.

Σκύλοι οι οποίοι αναπαράγονται από 2 καθαρόαιμους σκύλους κατόχους γενεαλογικών χαρτών χωρών της F.C.I. και δεν υπόκεινται σε καμία ποινή από το κυνολογικό όργανο της χώρας που ανήκουν θεωρούνται καθαρόαιμοι σκύλοι και τους δίνονται γενεαλογικοί χάρτες αναγνωρισμένοι από το κυνολογικό όργανο της χώρας και την F.C.I. και εφ’ όσον πληρούνται οι εκάστοτε κανονισμοί του ΚΕΦ ΙΙ του Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε.

Καταχώρηση των κουταβιών στο Βιβλίο Γενεαλογίου

'Αρθρο 15

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία στην περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητος του εγκυμονούντος θηλυκού ο νέος ιδιοκτήτης θεωρείται αυτόματα εκτροφέας της επερχόμενης γέννας . Τα κουτάβια καταχωρούνται στο βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας, όπου έχει την μόνιμη κατοικία του ο ιδιοκτήτης του θηλυκού και υπό την επωνυμία του κυνοτροφείου του.

'Αρθρο 16

Τα κουτάβια καταχωρούνται βασικά στο Βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας όπου ο ιδιοκτήτης του θηλυκού έχει την μόνιμη κατοικία του (residence habituelle)

Επί αμφισβητήσεως είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό αρμόδιας προς τούτο υπηρεσίας, που να πιστοποιεί τον τόπο της μονίμου κατοικίας του.Κανόνες ζευγαρώματος

Βρισκόμαστε στον τελευταίο μήνα του κυνηγίου και για κάποιους το κυνήγι έχει ήδη τελειώσει με το κλείσιμο της πέρδικας του λαγού ή του αγριόχοιρου.

Για κάποιους άλλους ξεκινάει η περίοδος της προετοιμασίας των αγώνων μιας και που από δω και πέρα γίνονται οι περισσότεροι αγώνες των Ομίλων φυλής και των κυνοφιλικών συλλόγων.

Κάποιοι άλλοι όμως αποφασίζουν τώρα που τελειώνει το κυνήγι να ζευγαρώσουν τα σκυλιά τους.

Εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εγώ είναι η σωστή επιλογή του αρσενικού η του θηλυκού αντίστοιχα.

Η επιλογή μας θα πρέπει να γίνει βασισμένη πάνω στο μορφολογικό και εργασιακό στάνταρ του σκύλου.

Δεν θα πρέπει να διστάσουμε να απορρίψουμε κάποιο ζώο σε περίπτωση που δεν πλήρη τις προϋποθέσεις.

Εγώ θα σας παραθέσω τους κανονισμούς που ισχύουν για την αναπαραγωγή οι οποίοι αναγράφονται και στο site του ΚΟΕ.

Φιλικά

Μαίρη Βαρνάβα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

'Άρθρο 1

Συστήνεται σαφέστατα στους κυνοτρόφους και στους ιδιοκτήτες των επιβητόρων, πριν από οποιαδήποτε αναπαραγωγική διαδικασία, η γραπτή τήρηση των αμοιβαίων συμφωνιών και όσον αφορά ειδικότερα τις οικονομικές υποχρεώσεις, η πλήρης διαφάνειά τους.Ιδιοκτήτης θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, που απέκτησε το ζώο δια νομικώς ισχυρού τίτλου, που έχει δηλαδή αναντιρρήτως στην κατοχή του το σκύλο και είναι σε θέση να το αποδείξει δια της νομίμου κατοχής του εγκύρου Γενεαλογικού Χάρτη του.Κάτοχος του επιβήτορος θεωρείται αφ’ ενός ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, να τον διαθέτει σε θηλυκά προς επίβαση.

Μεταφορά και διαβίωση του θηλυκού

'Αρθρο 2

Συστήνεται στους ιδιοκτήτες των θηλυκών να τα οδηγούν προσωπικά ή με πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους στους επιβήτορες. Στην περίπτωση που το θηλυκό παραμείνει για διάστημα περισσοτέρων ημερών στον ιδιοκτήτη του αρσενικού, επιβαρύνει το σύνολο των εξόδων που προκύπτει από την παραμονή του, όπως διατροφή, περιποίηση, πιθανές κτηνιατρικές φροντίδες, όπως και πιθανές ζημίες που προξενήθηκαν από το θηλυκό στις εγκαταστάσεις και την κατοικία του ιδιοκτήτη του αρσενικού, τον ιδιοκτήτη του θηλυκού. Η επάνοδος του θηλυκού διεξάγεται επίσης με έξοδα του ιδιοκτήτη του.

'Αρθρο 3

Βάσει των νομικών διατάξεων των διαφόρων χωρών θεωρείται εν τη έννοια του Κανονισμού αυτού σαν αστικός υπεύθυνος κάτοχος του ζώου, το πρόσωπο εκείνο, που κατά το χρόνο που επήλθε η ζημία παρείχε διαμονή και περιποίηση στο ζώο. Στην περίπτωση, που το θηλυκό παραμείνει μία ή περισσότερες ημέρες υπό την επιμέλεια του ιδιοκτήτου του επιβήτορος τότε θεωρείται εκείνος από τ ο νόμο, ότι υπέχει αστική ευθύνη για τις ζημίες που προξενήθηκαν σε τρίτους από το θηλυκό. Οι εκάστοτε ιδιοκτήτες ή οι διατηρούντες επιβήτορες είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπ’όψη τους τα ανωτέρω κατά την σύναψη προσωπικής ασφαλίσεως για αστική ευθύνη.

Θάνατος του θηλυκού

'Αρθρο 4

Στην περίπτωση θανάτου του θηλυκού κατά την παραμονή του στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος διαπιστώνεται με δικά του έξοδα από κτηνίατρο ο θάνατος, όπως και η αιτία θανάτου. Ο ίδιος ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη του θηλυκού όσο το δυνατόν ταχύτερα για τον θάνατο και την αιτία θανάτου του.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του θηλυκού επιθυμεί να δει το ζώο, που έχει πεθάνει πρέπει να του παρασχεθεί η δυνατότητα προς τούτο.

Στην περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος υπέχει ευθύνη για την επέλευση του θανάτου, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του θηλυκού.Στην περίπτωση, που δεν υπέχει ευθύνη, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του θηλυκού να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος για όλα τα έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με το θάνατο του θηλυκού.

Επιλογή επιβήτορος

'Αρθρο 5

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος είναι υποχρεωμένος, να οδηγήσει το θηλυκό σε ουδένα άλλον εκτός του προβλεπόμενου επιβήτορος.

Στην περίπτωση, που δεν λάβει χώρα η επίβαση από τον συγκεκριμένο επιβήτορα απαιτείται γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού, αν αυτό πρόκειται να οδηγηθεί σε άλλον επιβήτορα. Δεν επιτρέπεται πάντως σε καμία περίπτωση η επίβαση του θηλυκού, κατά τη διάρκεια του αυτού οργασμού από δύο ή περισσότερους επιβήτορες.

Αθέλητος επίβαση

'Αρθρο 6

Αν λάβει χώρα μη ηθελημένη επίβαση από άλλον εκτός από τον “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος που έχει κάτω από την επιμέλειά του το θηλυκό, να το δηλώσει στον ιδιοκτήτη του, υποχρεούται δε επίσης σε αποζημίωση του για όλα τα έξοδα που προέκυψαν από την αθέλητο επίβαση. μετά από αθέλητο επίβαση από άλλον εκτός από τον “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα δεν επιτρέπεται περαιτέρω επίβαση από τον εξ αρχής “ συμφωνηθέντα “ επιβήτορα.Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεως κατά του ιδιοκτήτου του θηλυκού όταν πρόκειται περί αθέλητου επιβάσεως.

Πιστοποιητικό επιβάσεως

[Αίτηση καταχώρησης γέννας &Εγγραφής κουταβιών]

'Αρθρο 7.

Την ορθή εκτέλεση της επιβάσεως πιστοποιεί ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος με την έκδοση του πιστοποιητικού επιβάσεως. Σ’ αυτό πιστοποιεί με την υπογραφή του, ότι ήτο αυτόπτης μάρτυς της επιβάσεως, που έλαβε χώρα. Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία Γενεαλογικού της χώρας στην οποία πρόκειται να καταχωρηθεί η γέννα προβλέπει για την καταχώρηση συγκεκριμένα έντυπα πιστοποιητικά - επιβάσεως , είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτου του θηλυκού να προμηθευτεί τα ανωτέρω έντυπα, να τα συμπληρώσει νομότυπα και να τα προσκομίσει προς υπογραφή στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος.

'Αρθρο 8

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει υποχρέωση να υπογράψει το πιστοποιητικό επιβάσεως. Η παρακράτηση του θηλυκού ως ενεχύρου απαγορεύεται.

'Αρθρο 9

Στην περίπτωση που ο συμφωνηθείς αρσενικός για οποιονδήποτε λόγω δεν εκτελέσει την επίβαση ή το θηλυκό δεν είναι πρόθυμο προς επίβαση, ώστε να μην καταστεί δυνατό να συντελεστή η επίβαση, ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος έχει δικαίωμα παρ’ όλα αυτά των υπό τον αριθμό 2 αναφερομένων αποζημιώσεων όχι όμως και επί της χρηματικής καταβολής για την επίβαση που είχε συμφωνηθεί .

'Αρθρο 10

Ο ιδιοκτήτης του επιβήτορος δεν έχει απέναντι στον ιδιοκτήτη του θηλυκού καμία αξίωση πέραν της χρηματικής καταβολής για την επίβαση που είχε συμφωνηθεί, όσον αφορά τους απογόνους του αρσενικού. Ιδιαίτερα δε δεν έχει καμία νομική αξίωση, όπως του αποδοθεί κάποιο κουτάβι.

Στην περίπτωση που η παράδοση κουταβιού συμφωνηθεί να θεωρηθεί σαν αποζημίωση για την επίβαση, θα πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να καταρτιστεί γραπτά πριν από την επίβαση. Σε τέτοιου είδους συμφωνίες συστήνεται να λαμβάνονται υπ’ όψη απαραίτητα τα ακόλουθα σημεία :

α) Χρονικό σημείο επιλογής του κουταβιού από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος

β) Χρονικό σημείο αποδόσεως του κουταβιού στον ιδιοκτήτη του επιβήτορος

γ) Χρονικό σημείο κατά τον οποίο το δικαίωμα επιλογής από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος παύει να ισχύει αμετάκλητα.

δ) Χρονικό σημείο κατά το οποίο το δικαίωμα παραλαβής παύει να ισχύει αμετάκλητα.

ε) Καθορισμός των εξόδων μεταφοράς

στ) Ειδικές συμφωνίες σχετικά με την περίπτωση, που το θηλυκό γεννήσει μόνον νεκρά ή μόνον ένα και μοναδικό ζωντανό κουτάβι ή στην περίπτωση, που το κουτάβι που έχει επιλεγεί πεθάνει πριν από την παράδοσή του.

Μη γονιμοποίηση του θηλυκού

'Αρθρο 11

Αν διεξαχθεί σωστά η επίβαση θεωρείται ότι ο επιβήτορας εξετέλεσε την υπηρεσία του με συνέπεια να πληρούται η προϋπόθεση για την συμφωνηθείσα αποζημίωση για την επίβαση. Δεν εμπεριέχεται η εγγύηση ότι το θηλυκό συνέλαβε οπωσδήποτε. Εναπόκειται στην κρίση του ιδιοκτήτου του επιβήτορος, σε περίπτωση μη γονιμοποιήσεως του θηλυκού να παράσχει κατά τον επόμενο οργασμό ανέξοδη επίβαση ή να επιστρέψει μέρος της χρηματικής καταβολής για την επίβαση. Τέτοιου είδους συμφωνίες πρέπει να καταρτίζονται γραπτά, πριν από την επίβαση, εν είδη συμβάσεων επιβάσεως.

Το συμβατικό δικαίωμα δωρεάν επιβάσεως αποσβεννύεται βασικά με το θάνατο του επιβήτορος ή με το θάνατο του θηλυκού. Στην περίπτωση που προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία ( εξέταση σπέρματος ), ότι ο επιβήτορας ήτο στείρος κατά το χρόνο της επιβάσεως, θα πρέπει η αποζημίωση για την επίβαση να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του θηλυκού.

Τεχνητή γονιμοποίηση

'Αρθρο 12

Στην περίπτωση τεχνητής γονιμοποιήσεως θηλυκού θα πρέπει ο κτηνίατρος, που παρέλαβε το σπέρμα από τον αρσενικό, να βεβαιώσει την Υπηρεσία Γενεαλογίου στην οποία πρόκειται να καταχωρηθούν τα κουτάβια με πιστοποιητικό, ότι το νωπό ή κατεψυγμένο σπέρμα προέρχεται από τον επιβήτορα για τον οποίο είχε συναφθεί η συμφωνία. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τεθούν στην διάθεση του ιδιοκτήτου του θηλυκού δωρεάν τα υπό τον αριθμό 7α-ζ αναφερόμενα στοιχεία, από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορος.

Τα συνολικά έξοδα που αφορούν στη συλλογή του σπέρματος επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του θηλυκού. Τα έξοδα για την γονιμοποίηση του θηλυκού αναλαμβάνει επίσης ο ιδιοκτήτης του θηλυκού.

Ο κτηνίατρος που διενεργεί την πράξη της γονιμοποιήσεως του θηλυκού πρέπει να βεβαιώσει την Υπηρεσία Γενεαλογίου, ότι το θηλυκό γονιμοποιήθηκε με σπέρμα του προβλεπόμενου ως επιβήτορος αρσενικού. Στο πιστοποιητικό του θα πρέπει επίσης να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της γονιμοποιήσεως το όνομα και ο αριθμός μητρώου στο Βιβλίο Γενεαλογίου του θηλυκού καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτου του. Ο ιδιοκτήτης του αρσενικού που παρέχει το σπέρμα πρέπει να χορηγήσει στον ιδιοκτήτη του θηλυκού επιπρόσθετα εκτός από το κτηνιατρικό πιστοποιητικό και επίσημο πιστοποιητικό επιβάσεως.

Εκχώρηση δικαιώματος αναπαραγωγής

'Αρθρο 13.

Εκτροφέας μιας γέννας θεωρείται κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης του θηλυκού κατά το χρονικό σημείο της επίβασης. Το δικαίωμα διάθεσης προς αναπαραγωγή ενός θηλυκού ή ενός επιβήτορος είναι δυνατό παρ’ όλα αυτά να εκχωρηθεί με συμβατική συμφωνία και σε τρίτα πρόσωπα.

H γραπτή εκχώρηση του δικαιώματος αναπαραγωγής πρέπει να συνυποβάλλεται με το έντυπο δηλώσεως γέννας στον Κ.Ο.Ε.

Στο έγγραφο εκχωρήσεως του δικαιώματος αναπαραγωγής θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων.

Το άτομο, που αναλαμβάνει προσωρινά θηλυκό με δικαίωμα αναπαραγωγής θεωρείται για το διάστημα που διαρκεί από την επίβαση μέχρι τον απογαλακτισμό των κουταβιών, εν τη έννοια του Κανονισμού αυτού, ως ιδιοκτήτης του θηλυκού.

'Αρθρο 14.

Σκύλοι οι οποίοι αναπαράγονται από 2 καθαρόαιμους σκύλους κατόχους γενεαλογικών χαρτών χωρών της F.C.I. και δεν υπόκεινται σε καμία ποινή από το κυνολογικό όργανο της χώρας που ανήκουν θεωρούνται καθαρόαιμοι σκύλοι και τους δίνονται γενεαλογικοί χάρτες αναγνωρισμένοι από το κυνολογικό όργανο της χώρας και την F.C.I. και εφ’ όσον πληρούνται οι εκάστοτε κανονισμοί του ΚΕΦ ΙΙ του Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε.

Καταχώρηση των κουταβιών στο Βιβλίο Γενεαλογίου

'Αρθρο 15

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία στην περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητος του εγκυμονούντος θηλυκού ο νέος ιδιοκτήτης θεωρείται αυτόματα εκτροφέας της επερχόμενης γέννας . Τα κουτάβια καταχωρούνται στο βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας, όπου έχει την μόνιμη κατοικία του ο ιδιοκτήτης του θηλυκού και υπό την επωνυμία του κυνοτροφείου του.

'Αρθρο 16

Τα κουτάβια καταχωρούνται βασικά στο Βιβλίο Γενεαλογίου της χώρας όπου ο ιδιοκτήτης του θηλυκού έχει την μόνιμη κατοικία του (residence habituelle)

Επί αμφισβητήσεως είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό αρμόδιας προς τούτο υπηρεσίας, που να πιστοποιεί τον τόπο της μονίμου κατοικίας του.

Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε εκτροφείς καθαρόαιμων σκύλων που ζουν σε χώρες που δεν τηρούν Βιβλία Γενεαλογίου αναγνωρισμένα από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία.

Οι εκτροφείς αυτοί επιτρέπεται να καταχωρούν τα κουτάβια σε κατ’ επιλογήν τους αναγνωρισμένα Βιβλία Γενεαλογίου.

Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε εκτροφείς καθαρόαιμων σκύλων που ζουν σε χώρες που δεν τηρούν Βιβλία Γενεαλογίου αναγνωρισμένα από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία.

Οι εκτροφείς αυτοί επιτρέπεται να καταχωρούν τα κουτάβια σε κατ’ επιλογήν τους αναγνωρισμένα Βιβλία Γενεαλογίου.