Orizontio720X90

Ακόμη μια Απόφαση για να καταργηθεί το κυνήγι στην Ελλάδα

Εκ μέρους των 230.000 κυνηγών της χώρας μας, θέλουμε να καταγγείλουμε το γεγονός ότι με αφορμή και πρόσχημα την έκδοση νέας Κ.Υ.Α., που αφορά τον καθορισμό των μέτρων ειδικής προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, οι συντάκτες της επιχειρούν, κατά τρόπο απροκάλυπτο και χωρίς κανένα λόγο που να εκπορεύεται από τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών Οδηγιών, να αλλάξουν την υφιστάμενη νομοθεσία για το κυνήγι, με πληθώρα αυθαίρετων και αδικαιολόγητων περικοπών και περιορισμών.
Περικοπές και περιορισμοί σχετικά με τις ΖΕΠ που δεν συναντιόνται σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγνοώντας το Ευρωπαϊκό δίκαιο, τις θέσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, την ανάγκη της ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και το τεράστιο έργο (με πράξεις και όχι με λόγια) των Κυνηγετικών Οργανώσεων στη φύση και το περιβάλλον!
Επομένως, γίνεται σαφές ότι, οι συντάκτες της Κ.Υ.Α. υιοθετούν καθαρά αντικυνηγετικές θέσεις συναισθηματικού περιεχομένου, που εκφράζουν προσωπικές προτιμήσεις και συμφέροντα των Μ.Κ.Ο. Γι' αυτό χωρίς επιχειρήματα, απορρίπτουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, αφού σκοπός τους δεν είναι να προβούν σε μία ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και της θηρευτικής δραστηριότητας αλλά, απλά, ν α καταργήσουν το κυνήγι στη χώρα μας, με διάφορες προφάσεις και αφορμές.
Ποιος έδωσε σ' όλους αυτούς που θέλουν να εξασφαλίσουν τον πακτωλό των προγραμμάτων από το δημόσιο, την εντολή να υποκαθιστούν την Πολιτεία; Είναι ένα εύλογο ερώτημα που πλανάται σε όλους τους πολίτες - κυνηγούς! Στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, που ο κόσμος δεν ξέρει τι τον περιμένει αύριο, ή πως θα ρυθμίσει τη ζωή του, είναι ανεπίτρεπτο κάποιες Μ.Κ.Ο. από προσωπική καθαρά επιθυμία ή συμφέροντα να σκορπούν αβεβαιότητα και αγανάκτηση σε 230.000 πολίτες.
Ποιος έχει το δικαίωμα σ' αυτήν ακριβώς την εξαιρετικά δύσκολη, έως τραγική, οικονομική συγκυρία να στερεί από την πραγματική οικονομία πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανώνται ετησίως για την κυνηγετική δραστηριότητα για να ικανοποιήσει προσωπικές επιθυμίες; Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
Συγκεκριμένα, η Κ.Υ.Α. χαρακτηρίζεται από:
α) τη νομική σύγχυση με υφιστάμενες, καταργούμενες, τροποποιούμενες διατάξεις με αλληλοκαλύψεις και αντιφάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν πρόκειται για εργασία που αφορά την σύνταξη σχεδίου Κ.Υ.Α., αλλά ανεπιτυχή προσπάθεια μεταμόρφωσης έκθεσης ιδεών σε νομικό κείμενο. Η σύνταξη αυτής της Έκθεσης φαίνεται να στοίχισε στο Ελληνικό Δημόσιο αρκετές χιλιάδες ευρώ
β) το στήσιμο μιας ακόμα βιομηχανίας μελετών, και μάλιστα ορνιθολογικών, που φαντάστηκαν κάποιοι (άρθρο 4, 5 και Παράρτημα ΙΙ "Προδιαγραφές και Περιεχόμενο Ορνιθολογικών Μελετών")
γ) τη δημιουργία μιας ακόμη περιττής Επιτροπής με την ονομασία Ο.Ε.Ζ.Ε.Π., που φωτογραφίζει την συμμετοχή συγκεκριμένης Μ.Κ.Ο. που θα την υποστηρίζει και με ειδικούς επιστήμονες!! (άρθρο 17)
δ) τη θέσπιση χρονοβόρων, ατελέσφορων διαδικασιών άγνωστου χρονικού ορίζοντα, δημιουργώντας δεσμεύσεις προς την Ε.Ε., που επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθούν, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα καταδίκη της χώρας. Υπογραμμίζουμε ότι οι καταδίκες της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις Ζ.Ε.Π. οφείλονται κυρίως στο ότι η χώρα μας, αποδεχόμενη τέτοιες υποδείξεις, δεσμεύθηκε στο παρελθόν με υποσχέσεις που ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν!!
Η επανάληψη αυτού του σφάλματος ενισχύει ακόμη περισσότερο το ερώτημα που διατρέχει όλους: Γιατί το κράτος έχει παραδοθεί στις επιδιώξεις των Μ.Κ.Ο.;
Πρόταση:
Να απαλειφθούνε όλες οι αναίτιες, ατεκμηρίωτες περικοπές της υφιστάμενης νόμιμης θηρευτικής δραστηριότητας, η οποία κατ' επανάληψη έχει κριθεί από το Δ.Ε.Κ. και την Ε.Ε. ως πλήρως εναρμονισμένη με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, με την αντικατάσταση του άρθρου 9 του Σχεδίου ως εξής:
"Με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., είναι δυνατόν να λαμβάνονται ιδιαίτερες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη θήρα, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή βασίζεται σε πρόσφατα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα που προσιδιάζουν σε κάθε ειδική περίπτωση και αποδεικνύουν ότι η άσκηση της θήρας στις συγκεκριμένες Ζ.Ε.Π., ή τμήματα αυτών, έχει σημαντική αρνητική επίδραση σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς ίδρυσής τους."
Με την πρόταση αυτή εξαλείφονται οι αναίτιες και ατεκμηρίωτες απαγορεύσεις θήρας για τα υδρόβια, για την ασπρομέτωπη χήνα, για την πετροπέρδικα, για την εκγύμναση σκύλων, για την θήρα από υπερυψωμένες ή μη εγκαταστάσεις κ.α.. Όλες οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν συνοδεύονται από επιστημονική μελέτη που να καταδεικνύει τη σημαντική αρνητική επίδρασή τους σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς ίδρυσης της κάθε Ζ.Ε.Π., όπως σαφέστατα ορίζει η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.
Απλώς επιβεβαιώνουν, για μια ακόμη φορά, την απόφαση της Πολιτείας να καταργήσει την κυνηγετική δραστηριότητα στη χώρα μας!
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ