Orizontio720X90

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων λόγω εμφάνισης κρούσματος λύσσας σε ποιμενικό σκύλο στο Δ.Δ. Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο   Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ   Π Ε Λ Λ Α Σ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ τ.Α΄ 87/2010),
 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ τ.Α΄ 226/2010),
 3. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 363/2-2-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1040/2011),
 4. Το από 26-3-36 Β.Δ. «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων»(ΦΕΚ τ.Α΄ 174/1986), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 1142/1980 (ΦΕΚ τ.Α΄ 288/1980),
 5. Το Π.Δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων» (ΦΕΚ τ.Α΄ 66/1992),
 6. To Π.Δ. 400/1983 «Εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης εχινοκοκκίασης-υδατίδωσης, λύσσας και λοιπών ζωοανθρωπονόσων», άρθρο 9, παρ. 5 (ΦΕΚ τ.Α΄ 151/1983),
 7. Το Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ τ.Α΄ 15/2012),
 8. Την υπ’ αριθμ. 1604/45066/11-4-2012 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1273/2012),
 9. Τα υπ’ αριθμ. 4022/107606/19-10-2012 και 4702/126059/12-12-2012 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 10. Το υπ’ αριθμ. 2661/20-12-12 έγγραφο του Α.Κ. Αριδαίας με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η επιβεβαίωση κρούσματος λύσσας  (10366/19-12-12 έγγραφο του ΚΚΙΑ) σε ποιμενικό σκύλο στο Δ.Δ. Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.
11.    Την υπ’ αριθμ. 5846/5-6-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας με την οποία εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας να υπογράφει με τη διατύπωση «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».
 1. Την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου στην υπόλοιπη χώρα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε.
1.      Τον χαρακτηρισμό ως θετικού στην λύσσα του ποιμενικού σκύλου του Δ.Δ. Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.
2.      Τον καθορισμό ως εστίας λύσσας και ζώνης  εφαρμογής των μέτρων επιτήρησης της λύσσας  όλη την ΠΕ Πέλλας εκτός των Δ.Δ. Αγροσυκιάς,  Αθύρων, Ραχώνας, Παλαιάς Πέλλας και Νέας Πέλλας. Η ζώνη επεκτείνεται και στις ΠΕ Κιλκίς, Ημαθίας, Κοζάνης και Φλώρινας μέχρι την απόσταση των 50 χιλ. από το Δ.Δ. Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.
3.        Την ενημέρωση των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
4.       Την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων με την κατάλληλη σήμανση σε όλες τις οδούς εισόδου και εξόδου από την προαναφερόμενη περιοχή.
5.       Την απαγόρευση της μετακίνησης και ελεύθερης διακίνησης ευπαθών ειδών ζώων καθώς και της διενέργειας αγοροπωλησιών ευπαθών ειδών ζώων στην προαναφερόμενη περιοχή. Κατά παρέκκλιση, και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4057/108512/22-10-2012 έγγραφο του Υπ. Αγρ. Αν. & Τροφίμων, τα παραγωγικά ζώα θα μπορούν να μετακινηθούν μετά από κλινική εξέταση από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας και τη χορήγηση βεβαίωσης ότι δεν εμφανίζουν συμπτώματα λύσσας και ότι δεν υπάρχει ιστορικό επαφής με λυσσύποπτα ή θετικά  στη λύσσα ζώα.
6.       Τη θανάτωση των ευπαθών ζώων τα οποία δαγκώθηκαν ή ήρθαν σε άμεση επαφή με εκκρίσεις ζώου θετικού στη λύσσα. Οι ιδιοκτήτες παραγωγικών ζώων που υποχρεούνται να θανατώσουν και να καταστρέψουν τα ζώα τους λόγω μόλυνσης αυτών με λύσσα, θα αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση για τις οικονομικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις για την εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού.
7.       Την απολύμανση του χώρου θανάτωσης ή θανάτου των θετικών ζώων, καθώς και τη διεξοδική απολύμανση και αποτέφρωση όλων των αντικειμένων που θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με αυτά τα ζώα.
8.       Απόρριψη των νεκρών ή θανατωμένων ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων.
9.       Την απομάκρυνση της μολυσμένης κόπρου και στρωμνής, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
10. Την εφαρμογή του άρθρου 9 της Συνθήκης της Βέρνης (Ν.1335/1983) για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού των ειδών-στόχων της άγριας πανίδας της παρούσας απόφασης, και κυρίως της αλεπούς, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
11.   Τη συνέχιση και επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του αντιλυσσικού εμβολιασμού των ποιμενικών σκύλων της Π.Ε. Πέλλας και ιδιαίτερα της προαναφερόμενης περιοχής.
12.   Την ενημέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων της Π.Ε. Πέλλας και ιδιαίτερα της προαναφερόμενης περιοχής και την υπενθύμιση της υποχρέωσής τους α) να ενημερώνουν του ιδιοκτήτες δεσποζόμενων σκύλων και γατών άνω των τριών μηνών για τον επιβεβλημένο εμβολιασμό των τελευταίων (εφόσον δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού κατά της λύσσας μέχρι τη στιγμή της εξέτασης ή που έχει παρέλθει η ημερομηνία του επαναληπτικού εμβολιασμού και με την προϋπόθεση ότι δεν ήρθαν σε επαφή ή δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ζώο θετικό στη λύσσα) β) να διαβιβάζουν τα στοιχεία καταγραφής του εμβολιασμού των ποιμενικών σκύλων και γ) να αναφέρουν κάθε κλινικό περιστατικό ύποπτο λύσσας.
13.   Τον έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων συντροφιάς και τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων των εισαγόμενων από τις γειτονικές χώρες σκύλων και γατών.
14.   Την ενημέρωση των υπεύθυνων φιλοζωικών σωματείων, των τοπικών κυνηγετικών συλλόγων.
15.   Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας για τον προληπτικό εμβολιασμό (προμήθεια εμβολίων και ορών) κατά της λύσσας σε άτομα υψηλού κινδύνου (κτηνίατροι, βοηθοί, υπάλληλοι καταφυγίων ζώων συντροφιάς, δασικοί υπάλληλοι κ.λπ.).
16.   Τον προληπτικό εμβολιασμό των αδέσποτων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των τριών μηνών, σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 και τη λήψη μέτρων για τη μείωση του φαινομένου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με ευθύνη των δήμων της Π.Ε. Πέλλας.
17.   Στους μη συμμορφούμενους με την παρούσα απόφαση επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν.248/1914 (ΦΕΚ τ.Α΄ 110/1914) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ τ.Α΄ 242), καθώς και των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4039/2012.
18.   Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδέκτες για ενέργεια
1.     Α.Κ. Αριδαίας
2.     Δήμος Αλμωπίας
3.    Υπ. Αγρ. Αν. & Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής,                     ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ       
Δ/νση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων                           Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα                                                                                               Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
4.    Περ. Κεντρ. Μακεδονίας, Δ/νση Κτηνιατρικής,
Τμήμα Υγείας των Ζώων,                                                                             
       Αιγαίου 15 & Σολωμού 1, 551 34 Θεσ/νίκη                                                ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
5.    Α.Κ. ΠΕ Πέλλας
       6.   Δήμοι Π.Ε. Πέλλας
 7.   Διεύθυνση Δασών-Δασαρχεία ΠΕ Πέλλας
 8.    Κυνηγητικοί σύλλογοι-Ομοσπονδίες ΠΕ Πέλλας
 9.   Ιδιώτες Κτηνίατροι ΠΕ Πέλλας
10. Π.Ε. Κιλκίς, ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας
     Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση                                                               
1.       Αστυνομική Δ/νση Πέλλας
2.        Δ/νση Δ.Υ. και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας
                                       .